Dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na:

Stanowisko: PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

 1. Planowana ilość osób do przyjęcia: 1 osoba - pracownik cywilny
 2. Planowany wymiar etatu: ½ etatu
 3. Przewidywane zatrudnienie: Styczeń 2022.
 4. Wymagania stawiane kandydatom:

Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • posiada odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167)
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy

 Dodatkowe wymagania:

 • wykształcenie w zakresie pielęgniarstwa,
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • mile widziane doświadczenie zawodowe

5. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy
 • Curriculum Vitae (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopia świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla celów rekrutacji.

      6. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

 • ocena złożonych dokumentów,
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Zakład Karny w Trzebini, ul. Słowackiego 70, 32-540 Trzebinia z dopiskiem „Kadry – oferta pracy” lub składać osobiście w siedzibie jednostki do dnia 10 grudnia 2021 r.

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego udzielają kadry Zakładu Karnego w Trzebini od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, telefon nr 32 611 59 17.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini, ul. Słowackiego 70, 32-540 Trzebinia, e-mail: zk_trzebinia@sw.gov.pl, inspektor ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym w Trzebini, e-mail: iod_zk_trzebinia@sw.gov.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym do przyjęcia do pracy – podanie danych jest dobrowolne (klauzula informacyjna RODO w załączniku).

 

ZK Trzebinia RODO klauzula kandydat

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej