OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko Kierownika Ambulatorium Zakładu Karnego w Strzelinie pracownik cywilny w wymiarze 0,88 etatu

STRZELIN, 12.08.2019 r.

Zakład Karny w Strzelinie

OGŁOSZENIE

o naborze na stanowisko

Kierownika Ambulatorium Zakładu Karnego w Strzelinie

pracownik cywilny w wymiarze 0,88 etatu

Liczba osób do przyjęcia: 1

wymiar : 0,88 et (33 godzin 22 min – tygodniowo) - istnieje możliwość dopasowania wymiaru etatu do możliwości czasowych kandydata

preferowany czas pracy: 5 dni w tygodniu (ok 6 godz 40 min dziennie)

Pracownikiem Służby Więziennej może zostać osoba, która:

ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

daje rekojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.


 

Wymagania stawiane kandydatom:

wykształcenie wyższe medyczne z dyplomem lekarza

wobec kandydata nie toczy się postępowanie w Izbie Lekarskiej

niekaralność

Kandydat zainteresowany pracą w Służbie Więziennej składa w terminie do dnia 31.08.2019 r. następujące dokumenty:

CV, podanie o przyjęcie do pracy, wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;

Miejsce składania ofert:
Oferty można składać bezpośrednio w siedzibie Zakładu Karnego w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 68 w Strzelinie, dział kadr lub pocztą na adres: Zakład Karny w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 68, 57-100 Strzelin.

Informacji na temat oferty zatrudnienia na w/w stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu: 71 39 24 504.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do zmiany lub uzupełniania udostępnianych danych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej