OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie ogłasza nabór kandydatów do Służby Więziennej na stanowisko pracownika cywilnego:

inspektor działu organizacyjno – prawnego i kadr Zakładu Karnego w Strzelinie

inspektor działu organizacyjno – prawnego i kadr przewidywane zatrudnienie – 1 osoba na podstawie umowy o pracę na pełny etat.

Planowany termin zatrudnienia czerwiec 2024 r.,

planowane wynagrodzenie brutto: 5460,00 zł


Wymagania:

• wyższe wykształcenie;

• nieposzlakowana opinia;
• korzystanie z pełnych praw publicznych i cywilnych, pełna zdolność do czynności prawnych;
• daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
• daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

• posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Zatrudnienie:

• umowa o pracę, pełny etat

Zadania na stanowisku pracy:

• przyjmowanie, wysyłanie, rejestrowanie korespondencji i pism urzędowych,

• obsługa kancelaryjna biura podawczego,

• sporządzanie pism urzędowych,

• przyjmowanie i wysyłanie korespondencji elektronicznej,
• obsługa urządzeń biurowych – komputer, telefon

 

Wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie do pracy,
• list motywacyjny + CV,

• kwestionariusz osobowy dla kandydata na pracownika,

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

• kserokopia świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe,

• aktualna fotografia w formacie wymaganym do dowodu osobistego.

 

Dokumenty można składać osobiście w Zakładzie Karnym w Strzelinie bądź wysłać na adres:

Zakład Karny w Strzelinie

ul. Ząbkowicka 68

57-100 Strzelin

z dopiskiem: „ogłoszenie – pracownik cywilny Inspektor działu organizacyjno – prawnego Zakładu Karnego w Strzelinie”


TERMIN SKŁADANIA PODAŃ DO DNIA 20 MAJA 2024 ROKU

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie, z siedzibą w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 68 tel. 71 39 27 501. Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Zakładu Karnego w Strzelinie, e-mail: iod_strzelin@sw.gov.pl, tel. 71 39 27 593. Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji umowy   o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO. Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do pracy będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Rozmiar: 168.0 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej