Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie ogłasza konkurs ofert na wykonanie usług medycznych dla osób pozbawionych wolności.

Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 1373, 1394, 1590 i 1694), Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 2190, 2219, z 2019 r. poz. 492. 730, 959, 1655) oraz Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490, 1590).

Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie ogłasza konkurs ofert na wykonanie usług medycznych dla osób pozbawionych wolności, przebywających w Zakładzie Karnym w Stargardzie w ramach umowy cywilno – prawnej

w zakresie: 1) wykonywania opieki pielęgniarskiej (1 umowa cywilno-prawna wartość zamówienia: 7.500,00,- (słownie: siedem tysięcy pięćset i 0/100) złotych

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Nazwa: Zakład Karny w Stargardzie Kod i miejscowość: 73-110 Stargard NIP: 854-14-69-238 REGON: 000320420 Telefon: 91 576-31-00 Fax: 91 576-31-69 e-mail: zk_stargard@sw.gov.pl

1. Oferent biorący udział w niniejszym konkursie powinien:

  • posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

  • prowadzić indywidualną praktykę pielęgniarską w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490, 1590,

  • powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i na okres wykonywanej usługi,

  • powinien być wpisany do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

  • powinien przedstawić orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,

2. Planowany termin rozpoczęcia udzielania usług medycznych od miesiąca października 2019 r. 3. Umowa zostanie zawarta na okres od 21.10.2019 r. do 31.12.2019 r. 4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy, obowiązującym formularzem można zapoznać się w kadrach Zakładu Karnego w Stargardzie w dni powszednie w godzinach 8:00 – 13:00 od 7 października do 21 października 2019 roku (w dniu 21.10.br. do godz. 8:00)


 

5. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie pok. 25 (budynek administracji):

Zakładu Karnego w Stargardzie ul. Aleja Żołnierza 42 73-110 Stargard

do dnia 21 października 2018 r. do godz. 9:00

- na obowiązującym formularzu, pisemnie, w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem:
„Konkurs ofert na usługę medyczną w zakresie opieki pielęgniarskiej”

UWAGA! Sekretariat znajduje się na terenie Zakładu Karnego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w sekretariacie.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert. Miejsce otwarcia ofert:

Zakład Karny w Stargardzie ul. Aleja Żołnierza 42 73-110 Stargard

w dniu 21 października 2019 r. o godz. 9:30

7. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 3 dni od dnia otwarcia ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.sw.gov.pl oraz zostanie umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna).

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podawania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

9. Informacja o możliwości składnia protestów, odwołań i skargi

Oferenci biorący udział w postępowaniu mają możliwość składania protestów, odwołań i skarg zgodnie z art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych . (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373,1394, 1590, 1694).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej