ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

NA UDZIELENIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.1373) informuję, że w zakończonym w dniu 2 grudnia 2019 roku konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności kierowanym do zatrudnienia w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim w zakresie stanowiska Lekarza medycyny pracy wybrano następującą ofertę:

 

Prywatna Praktyka Lekarska

Wiesław Bańczyk

specjalista medycyny pracy

Internista

46-380 Dobrodzień ul. Chłopska 3/15

Regon 150056180 Nip 5751068834

 

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku przedmiotowego postępowania przysługują środki ochrony prawnej opisane w wyżej wymienionej ustawie.

 

 

 

Podpisał:

DYREKTOR

Zakładu Karnego

w Sierakowie Śląskim

ppłk Janusz Zdobylak

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej