OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE – Badanie laboratoryjne kału w kierunku pałeczek duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C oraz innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella funkcjonariuszy, pracowników oraz osadzonych z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim (zwany dalej „Organizatorem”), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 2190) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) ogłasza KONKURS i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie – Badanie laboratoryjne kału w kierunku pałeczek duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C oraz innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella funkcjonariuszy, pracowników oraz osadzonych z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

 

W zakresie stanowiska – Badanie laboratoryjne kału w kierunku pałeczek duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C oraz innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella funkcjonariuszy, pracowników oraz osadzonych z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko

 

Świadczenia zdrowotne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności wykonywane będą w siedzibie Oferenta.

 

 

Czas trwania umowy: Powyższe świadczenia zdrowotne będą udzielane w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty (wypełniony formularz ofertowy + dokumenty wymienione w szczegółowych warunkach konkursu ofert).

 

Formularz ofertowy, szczegółowe warunki konkursu oraz projekt umowy można uzyskać w komórce do spraw zatrudnienia Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Cegielnianej 13 (budynek administracji, pokój nr 5), począwszy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w godzinach 7.30 – 15.30

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty można uzyskać również w wersji elektronicznej, po uprzednim kontakcie z funkcjonariuszem do spraw zatrudnienia (numer telefonu 34 / 35 38 510 wew. 150).

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z adnotacją:

 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w – Badanie laboratoryjne kału w kierunku pałeczek duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C oraz innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella funkcjonariuszy, pracowników oraz osadzonych z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim i klauzulą: „nie otwierać do dnia 16.12.2019 roku do godz. 12.30” oraz pieczęcią firmową Oferenta wraz z jego adresem.

 

2. Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Cegielnianej 13, lub nadać w formie przesyłki pocztowej, nie później niż do dnia 16 grudnia 2019 roku do godz. 12.00

 

Oferty przesłane na adres Organizatora drogą pocztową, będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Organizatora przed terminem otwarcia ofert.

Oferty nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 16 grudnia 2019 roku o godz. 12.30, siedziba Organizatora, sala konferencyjna.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie niezwłocznym od dnia otwarcia ofert i ewentualnym ich uzupełnieniu przez Oferentów.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu „konkursu ofert” zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sw.gov.pl w dniu zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

Organizator konkursu powiadomi wszystkich oferentów o wyniku postępowania.

W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie określony termin i miejsce zawarcia umowy.

 

 

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Przystępującym do konkursu przysługuje prawo składania skarg dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 2190) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373)

 

 

 

 

Podpisał:

DYREKTOR

Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim

ppłk Janusz Zdobylak

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej