OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

NA UDZIELENIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE LEAKARZA STOMATOLOGA

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1285)
informuję, że w związku z ukazaniem się w dniu 22 listopada 2021 roku Zarządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Sierakowie
Śląskim (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 283) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
19 listopada 2021 r. w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 263) konkurs ofert
na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim, w zakresie stanowiska lekarza STOMATOLOGA zostaje unieważniony.

Z uwagi na powyższe, wszystkie złożone oferty zostaną zwrócone nadawcom bez otwierania.

 

Podpisał:

DYREKTOR

Zakładu Karnego

w Sierakowie Śląskim

płk Janusz Zdobylak

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej