Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych – LEKARZ SPECJALISTA CHORÓB PŁUC

Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim (zwany dalej „Organizatorem”), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2190) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1510) ogłasza KONKURS i zaprasza do składania ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności u Organizatora, wykonywanych na potrzeby Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim:

w zakresie lekarza specjalisty: choroby płuc (średnio 5 porad miesięcznie)

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci spełniający następujące warunki:

- są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,
- są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę,
- posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych równa jest liczbie osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim i przeciętnie wynosi około 600 osób.

Czas trwania umowy: powyższe świadczenia zdrowotne będą udzielane w ramach umów cywilnoprawnych zawartych na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Wynagrodzenie: iloczyn ceny brutto za 1 konsultację oraz liczby przyjętych pacjentów w miesiącu.

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej wymaganej od zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych (wpisy w dokumentacji powinny być czytelne).

Świadczenia wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi zasadami i wiedzą medyczną kierując się przy tym potrzebami racjonalnych skutków finansowych sprawowanej opieki.

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń wynikających z niniejszego zamówienia z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.

Świadczenia zdrowotne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności wykonywane będą w siedzibie Organizatora.

Zakład Karny w Sierakowie Śląskim na czas wykonywania świadczeń lekarskich zapewni pokój lekarski, pomieszczenia zabiegowe, obsadę pielęgniarską, dokumentację medyczną osadzonych oraz leki. Udostępniona Wykonawcy dokumentacja medyczna stanowi wyłączną własność Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty (wypełniony formularz ofertowy + dokumenty wymienione w szczegółowych warunkach konkursu ofert).

W Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim – służba kadrowa oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim – można uzyskać formularz ofertowy oraz zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu. Projekt umowy będzie dostępny w wersji elektronicznej po uprzednim kontakcie z funkcjonariuszami ds. kadr pod nr tel. 34 / 35 38 510 wew. 600

 

Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiska lekarza specjalisty chorób płuc” i klauzulą: „nie otwierać do dnia 18 stycznia 2019 roku do godz. 12.30” oraz pieczęcią firmową Oferenta wraz z jego adresem.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Cegielnianej 13, lub nadać w formie przesyłki pocztowej, nie później niż do dnia 18 stycznia 2019 roku do godz. 12.00

Oferty przesłane na adres Organizatora drogą pocztową, będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Organizatora przed terminem otwarcia ofert.

Oferty nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 18 stycznia 2019 roku, godz. 12.30, siedziba Organizatora, sala konferencyjna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie niezwłocznym od dnia otwarcia ofert i ewentualnym ich uzupełnieniu przez Oferentów.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu „konkursu ofert” zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sw.gov.pl w terminie 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

Organizator konkursu powiadomi wszystkich oferentów o wyniku postępowania.

W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie określony termin i miejsce zawarcia umowy.

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Przystępującym do konkursu przysługuje prawo składania skarg dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2190) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1510)

 

Podpisał:

DYREKTOR

Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim

ppłk Janusz Zdobylak

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej