Zakład Karny w Sierakowie Śląskim

 

Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych – lekarz STOMATOLOG

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE

AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim (zwany dalej „Organizatorem”), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1285) ogłasza KONKURS i zaprasza do składania ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności u Organizatora, wykonywanych na potrzeby Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim:

 

W zakresie stanowiska lekarza stomatologa

przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko

przeciętna liczba pacjentów – 80 miesięcznie

 

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stomatologicznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim, w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1199).

 

Wynagrodzenie: stawka ryczałtowa za 1 miesiąc pracy (minimum 80 pacjentów miesięcznie).

 

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej wymaganej od zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych (wpisy w dokumentacji powinny być czytelne).

 

Świadczenia wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi zasadami i wiedzą medyczną, kierując się przy tym potrzebami racjonalnych skutków finansowych sprawowanej opieki.

 

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń wynikających z niniejszego zamówienia z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.

 

Świadczenia zdrowotne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności wykonywane będą w siedzibie Organizatora.

Zakład Karny w Sierakowie Śląskim zapewnia lokal, aparaturę i sprzęt medyczny, materiały i środki medyczne oraz środki łączności niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. Zakład Karny nie zapewnia pomocy stomatologicznej, wymaganej odzieży roboczej oraz sterylizacji narzędzi.

 

Liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych równa jest liczbie osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim i przeciętnie wynosi około 600 osób.

 

Czas trwania umowy: Powyższe świadczenia zdrowotne będą udzielane w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty (wypełniony formularz ofertowy + dokumenty wymienione w szczegółowych warunkach konkursu ofert).

 

W Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim – służba kadrowa oraz na stronie internetowej zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim – można uzyskać formularz ofertowy oraz zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu. Projekt umowy będzie dostępny w wersji elektronicznej po uprzednim kontakcie z funkcjonariuszami ds. kadr pod nr tel. 34 / 353 27 10

 

 

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiska lekarza stomatologa”

i klauzulą:

„nie otwierać do dnia 22 listopada 2021 roku do godz. 12.30” oraz pieczęcią firmową Oferenta wraz z jego adresem.

 

2. Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Cegielnianej 13, lub nadać w formie przesyłki pocztowej, nie później niż do dnia 22 listopada 2021 roku do godz. 12.30.

 

Oferty przesłane na adres Organizatora drogą pocztową, będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Organizatora przed terminem otwarcia ofert.

Oferty nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 22 listopada 2021 roku, godz. 12.30, siedziba Organizatora, sala konferencyjna.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie niezwłocznym od dnia otwarcia ofert i ewentualnym ich uzupełnieniu przez Oferentów.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu „konkursu ofert” zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.sw.gov.pl w terminie 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

Organizator konkursu powiadomi wszystkich oferentów o wyniku postępowania.

W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie określony termin i miejsce zawarcia umowy.

 

 

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Przystępującym do konkursu przysługuje prawo składania skarg dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 711) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1285).

 

 

 

Podpisał:

DYREKTOR

Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim

ppłk Janusz Zdobylak

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej