ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego

w Zakładzie Karnym w Sieradzu

 

ZAMAWIAJACY:

Skarb Państwa - Zakład Karny w Sieradzu

Adres: 98-200 Sieradz, ul. Orzechowa 5

Telefon: +48 43 827 0611, Faks: +48 43 827 0621

www.sw.gov.pl, e-mail: zk_sieradz@sw.gov.pl

zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

NIP 8271064051

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Sieradzu

FORMA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe.

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 130.000,00 zł netto bez podatku od towarów i usług.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usługi audytu wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Sieradzu stosownie do wymogów określonych w art. 274 ust. 2 pkt 1 oraz art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), przepisach wydanych na jej podstawie, w tym w szczególności standardach audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych oraz w sposób zgodny z pozostałymi wymogami prawnymi.

Usługa swoim zakresem obejmować będzie realizację obowiązków określonych w art. 283 ustawy o finansach publicznych, w tym:

opracowanie projektu Planu audytu wewnętrznego jednostki na rok 2024 i 2025 oraz sporządzenie sprawozdania z wykonania Planu audytu wewnętrznego jednostki za rok 2024 i 2025;

zrealizowanie zadań audytowych zgodnie z Planem audytu za okres od początku roku do dnia zakończenia niniejszej umowy i monitorowanie realizacji wydanych zaleceń;

realizowanie zadań audytowych nieprzewidzianych w Planie audytu wewnętrznego zgodnie z poleceniem kierownika jednostki;

zidentyfikowanie obszarów ryzyka i sporządzenie analizy ryzyka;

przeprowadzenie rocznej samooceny funkcjonowania audytu wewnętrznego za 2024, 2025 r. (Standard 1211) i sporządzenie raportu z tej samooceny;

badanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostce;

opracowanie i aktualizowanie wewnętrznych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce, w tym procedury audytu wewnętrznego, karty audytu wewnętrznego, programu zapewnienia i poprawy jakości;

prowadzenie dokumentacji w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności;

 

Świadczenie usługi będzie wiązało się z obowiązkiem obecności audytora w siedzibie Zamawiającego co najmniej 1 dzień w tygodniu w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie. Liczba godzin świadczenia pracy przez audytora wewnętrznego niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie wymiarowi co najmniej 0,5 etatu (liczba wymaganych dni i godzin zostanie wpisana w umowie).

Oferty mogą być złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki określone w art. 279 ust. 1 pkt 2 lub 3 i  art.  286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a ponadto posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego w jednostce.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2025 r.

WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć niżej wymienione dokumenty:

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w art. 279 ust. 1 pkt. 2 lub 3 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

kopie dokumentów potwierdzających minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego w jednostce;

wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

 

 

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem.

Kopertę należy opisać następująco:

 

ZAKŁAD KARNY

UL. ORZECHOWA 5, 98-200 SIERADZ

OFERTA NA PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

W ZAKŁADZIE KARNYM W SIERADZU,

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18.04.2024 r. do godziny 14:00

Decydujące znaczenie dla oceny dochowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, nie data nadania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferta złożona po wyżej wymienionym terminie nie zostanie rozpatrzona.

TERMIN OTWARCIA OFERT: 19.04.2024 r. godz. 10.00

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Karnym w Sieradzu.

KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

 

Cena brutto za zamówienie – waga kryterium – 100%, sposób oceny: minimalizacja

 

 

najniższa cena brutto spośród oferowanych

Uzyskana liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 100

cena brutto z ofert badane

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Zamawiający poinformuje Wykonawców o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny. Z tergo tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są: Tomasz Szcześ tel. (043) 827-06-11 Informacje i wyjaśnienia można uzyskać w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

Zamawiający zaznacza, iż niniejsze postępowanie jest zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

 

 

 

 

 

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 - projekt umowy

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej