Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych o n/w specjalizacjach: - lekarz psychiatra - lekarz psychiatra (specjalność program metadonowy) - lekarz kardiolog - lekarz ogólny - lekarz dermatolog

Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych o n/w specjalizacjach:

- lekarz psychiatra

- lekarz psychiatra (specjalność  program metadonowy)

- lekarz kardiolog

- lekarz ogólny

- lekarz dermatolog

 

 1. prawna konkursu:
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz.1938 z późn. zm.).

 

 

Zamawiający:   Zakład Karny w Siedlcach

                   ul. Piłsudskiego 47

                                  tel.  25 785 13 00

                                  fax. 25 785 13 30

                 zk_siedlce@sw.gov.pl

 

Przewidywany czas trwania umowy:

 1. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 2 stycznia 2020 roku.
 2. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. na okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

 

Wymagania w stosunku do Oferentów:

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lub odpowiednio grupowej praktyki lekarskiej.
 2. Legitymujące się dokumentami świadczącymi o uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji w zakresie w jakim przystępują do konkursu oraz zostali wpisani do odpowiednich rejestrów.
 3. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Siedlcach.
 2. Wykonawca może realizować swoje obowiązki od poniedziałku do piątku w godzinach
  8.00-16.00 w Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Siedlcach.
 3. Wykonawca przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany zapoznać się z receptariuszem i leczyć lekami tam wskazanymi jako tzw. lekami pierwszego rzutu.

 

 

Warunki jakie musi spełniać oferta:

Oferta biorąca udział w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki medycznej w Ambulatorium w Zakładzie Karnym w Siedlcach powinna zawierać wypełniony, zgodnie z załącznikiem nr 1 formularz ofertowy zawierający:

a) oświadczenie Oferenta o szczegółowym zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

b) dane o Oferencie:

 • nazwa i siedziba Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz nr wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, REGON
 • imię i nazwisko, adres oraz nr wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu, NIP
 • posiadane kwalifikacje zawodowe
 • proponowana kwota należności za realizację zamówienia

Wraz z formularzem ofertowym należy dołączyć wymagane dokumenty:

a) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia uczelni medycznej)

b) kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) kserokopię decyzji o nadaniu REGON

d) kserokopia polisy ubezpieczeniowej

e) kserokopię dowodu osobistego.

Powyższe dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób przejrzysty i czytelny. Miejsca w których Oferent dokonał zmian powinny być parafowane przez Oferenta. Oferent może wycofać złożoną ofertę, powiadamiając pisemnie udzielającego zamówienie przed upływem terminu składania ofert. Złożona oferta nie odpowiadająca warunkom wyżej wymienionym zostanie odrzucona.

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 1/2019.

 

Oferta cenowa:

1. Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w kwocie brutto w złotych polskich i należy ją podać w formularzu ofertowym jak w załączniku na 1 do niniejszych Warunków.

 

Kryteria oceny przy wyborze oferty:

Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena,  dostępność świadczeń
 2. Kompletność informacji w złożonej ofercie

Jednocześnie zastrzega się, że oferta zostanie odrzucona, jeżeli proponowana przez oferenta cena przekroczy środki pieniężne przewidywane na ten cel.

Warunki płatności:

Zakład Karny w Siedlcach będzie dokonywał zapłaty za zrealizowane w danym miesiącu świadczenia zdrowotne, na podstawie wystawionej przez oferenta faktury, w terminie 14 dni od otrzymania faktury. Podstawą uznania faktury będzie lista obecności, na której oferent będzie składał podpis i określał godziny wykonania usługi. Kontrolę nad realizacją świadczenia zdrowotnego będzie sprawował kierownik Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Siedlcach. Zapłata za wykonaną usługę będzie przekazywana na wskazany przez oferenta rachunek bankowy.

Miejsce i termin składania oferty:

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Karnego w Siedlcach  nie później niż do dnia  20 grudnia 2019 roku do godz. 10:00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do jednostki.
 2. Oferty złożone lub nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 20 grudnia 2019 roku o godz. 12:00, w siedzibie udzielającego zamówienia tj. w Zakładzie Karnym w Siedlcach.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w obecności wszystkich przybyłych Oferentów, którzy będą mogli uczestniczyć w części jawnej konkursu i w razie potrzeby składać konieczne oświadczenia oraz wyjaśnienia.
 3. Komisja konkursowa zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu „konkursu ofert” zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej www.sw.gov.pl (w zakładce praca) w terminie 3 dni  roboczych od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, otrzyma informację  o wyniku postępowania w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W zawiadomieniu przekazanym Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

 

Zawarcie umowy:

Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach zawiera umowę o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Siedlcach na terenie Ambulatorium z Izbą Chorych, zgodną z wybraną najkorzystniejszą ofertą.

Postanowienia końcowe:

 1. Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty,
 2. W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach może przyjąć tę ofertę, jeżeli spełnia ona wymagania określone   w ogłoszeniu,
 3. W sytuacji wskazanej w ust. 1 Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia konkursu,
 4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
 5. Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie udzielającego zamówienia.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej