Rzeszów, 09.02.2022r.

Nr sprawy: 2233/1/KO/22

 

DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO W RZESZOWIE

35 - 322 RZESZÓW, UL. ZAŁĘSKA 76

działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej postępowanie (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1285 z późn. zm.).

OGŁASZA KONKURS OFERT

w

sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie

w zakresie wykonywania protez zębowych akrylowych częściowych i całkowitych
oraz napraw protez zębowych

 

Udzielający zamówienia przeprowadza niniejsze postępowanie w celu zatrudnienia 1 technika dentystycznego (umowa kontrakt).

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.03.2022r. do 31.12.2022r.

Kryterium oceny ofert – najniższa cena brutto oferty.

Termin składania ofert: do dnia 18.02.2022r. do godziny 9:00.

Miejsce składania ofert: biuro podawcze Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Termin otwarcia ofert: 18.02.2022r. godz. 9:15.

 

Podpisał p.o. Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie: mjr Jerzy Ochoński.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej