Rzeszów, 13.12.2021r.

Nr sprawy: 2233/11/KO/21

 

DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO W RZESZOWIE

35 - 322 RZESZÓW, UL. ZAŁĘSKA 76

działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej postępowanie (t. j. Dz. U. z 202 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1285 z późn. zm.).

OGŁASZA KONKURS OFERT

w

sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie

 

Udzielający zamówienia przeprowadza niniejsze postępowanie w celu zatrudnienia 1 lekarza stomatologa (umowa kontrakt).

Termin realizacji zamówienia: od dnia 03.01.2022r. do 30.06.2022r.

Kryterium oceny ofert – najniższa cena brutto oferty.

Termin składania ofert: do dnia 23.12.2021r. do godziny 9:00.

Miejsce składania ofert: biuro podawcze Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Termin otwarcia ofert: 23.12.2021r. godz. 9:15.

 

Podpisał Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie: kpt. Wojciech Łątka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej