Rzeszów, 23.04.2021r.

Nr sprawy: 2233/4/KO/21

 

DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO W RZESZOWIE

35 - 322 RZESZÓW, UL. ZAŁĘSKA 76

działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej postępowanie (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
(t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1398 z późn. zm.).

OGŁASZA KONKURS OFERT

na

udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób osadzonych przebywających
w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w zakresie stomatologii ogólnej

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 10.05.2021r. do dnia 31.12.2021r.

Kryterium oceny ofert – najniższa cena brutto oferty.

Termin składania ofert: do dnia 06.05.2021r. do godziny 9:00.

Miejsce składania ofert: biuro podawcze Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Termin otwarcia ofert: 06.05.2021r. godz. 9:15.

 

Podpisał Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie: ppłk Krzysztof Kulczycki.

Rozmiar: 12.0 MB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej