Rzeszów, 16.09.2020r.

Nr sprawy: 2233/1/DF/20                                                     

 

Zakład Karny w Rzeszowie

35 - 322 Rzeszów

ul. Załęska 76

 

mając na uwadze treść art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty

 

na

 

przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie

 

 

1. FORMA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie stosownie do wymogów określonych w art. 274 ust. 2 pkt 1,  art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), oraz przepisów wydanymi na jej podstawie,  w sposób zgodny z wymogami prawnymi.

 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79212200-5 – usługa audytu wewnętrznego.

 

Do zamówienia może przystąpić Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), a ponadto posiada doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w opracowanym przez Zamawiającego opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2.

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera załącznik nr 4 (projekt umowy).

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  od dnia 01.10.2020r. do dnia 30.09.2021r .

4. WARUNKI PŁATNOŚCI: przelew na rachunek bankowy, termin płatności 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Termin związania ofertą wynosi 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

6. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do prawidłowo  wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1) niżej wymienione dokumenty:

1)  oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

2)  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu(ów) potwierdzających posiadane uprawnienia kwalifikacyjne do przeprowadzania audytu wewnętrznego (np. certyfikat, uprawnienia). 

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1) Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie. 

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4) Oferta musi spełniać następujące wymogi:

a) Musi być sporządzona w języku polskim, w sposób  czytelny. 

b) Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisany przez  Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

c) Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą (-e) ofertę.

d) Opakowanie (np. kopertę) należy opisać następująco:

Oferta w postępowaniu na:

„Przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie”

Nie otwierać przed dniem: 23.09.2020r. godziną 1115

 

Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

W przypadku braku powyższego opisu na kopercie, Zamawiający będzie traktował taką ofertę jako „zwykłą”   korespondencję i nie ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem otwarcia ofert. 

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w biurze podawczym Zakładu Karnego w Rzeszowie, w terminie do dnia 23.09.2020r. do godziny 1100 (liczy się data i godzina wpływu).

Oferta złożona po wyżej wymienionym terminie nie będzie rozpatrzona.  

  

9. TERMIN OTWARCIA OFERT:  23.09.2020r. godz. 1115

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w sali odpraw Zakładu Karnego w Rzeszowie, 35 - 322 Rzeszów, ul. Załęska 76.

 

10. KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  WYBORZE OFERTY: 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium: Cena – Ranga 100%.

 

11. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (brutto) za przedmiot zamówienia. Wartość brutto zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych 

do realizacji zamówienia.

2)  Cena za usługę audytu wewnętrznego jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.

3)  W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4)  Jeżeli w toku niniejszego postępowania, nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu 

na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym w wezwaniu. Wykonawca, składając ofertę dodatkową, nie może zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonej ofercie. 

5)  W przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty po dokonaniu wezwania Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

 

12. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA:

1) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu niniejszego postępowania zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej www.zp.sw.gov.pl niezwłocznie po zatwierdzeniu rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie.

2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, otrzyma informację o wyniku postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej), w której Zamawiający określi termin zawarcia umowy.

 

13. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

1)  Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części na każdym etapie, bez podawania przyczyny.

2)  Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

3)  Zmiany terminów wyznaczonych przez Zamawiającego.

4)  Podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia i ocenie oferty uzyskał największą ilość punktów w przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy.

 

14. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są:

- w sprawach merytorycznych – mjr Paweł Milo tel. 17 85 80 751, 

- w sprawach proceduralnych – szer. Joanna Wołoszyn, tel. 17 85 80 719.

 

15. ZAŁACZNIKI:

1) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,

2) Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia,

3) Załącznik nr 3 - oświadczenie spełnienia warunków art. 286 ustawy o finansach publicznych,

4) Załącznik nr 4 - umowa projekt.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Załęskiej 76;

• Dane Inspektora ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym w Rzeszowie: email. iod_zk_rzeszow@sw.gov.pl,  tel. 17 858 07 00,  fax. 17 853 54 20;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonym w formie „zapytania ofertowego”;

nr sprawy: 2233/1/DF/20;

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1330);

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana   dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [1];

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2]; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

[1]  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Podpisał Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie: ppłk Norbert Gaweł.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej