Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie ogłasza nabór na stanowisko cywilne: inspektor działu kwatermistrzowskiego (urzędnik państwowy)

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 848), ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1915 z poźn. zm.), Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z poźn. zm.)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. 2020r. , poz. 848) pracownikiem zatrudnionym w Służbie Więziennej może być osoba która:

 • ukończyła osiemnaście lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe, ani wobec której nie został wydany wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się wobec niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;  wyższe magisterskie
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 742),
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie, na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy,

WYMAGANE DOKUMENTY - NALEŻY PRZESŁAĆ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY TRADYCYJNEJ! :

 • podanie (list motywacyjny + CV) o przyjęcie do Służby Więziennej;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dowolny wzór)
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 • świadectwa pracy lub służby;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (załącznik nr 1)

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji biurowych,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność.

W/w dokumenty należy do dnia 18.09.2020r.  do godz. 15.00  przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zakład Karny w Rzeszowie  ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy”.  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Zakładu Karnego w Rzeszowie). O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o podanie adresu e-mail do kontaktu! Dokumenty niekompletne oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Podpisał Dyrektor Zakladu Karnego w Rzeszowie: ppłk Krzysztof Kulczycki

Rozmiar: 12.6 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej