OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Zakład Karny w Rawiczu informuje, że wszczyna konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych    w ramach podstawowej opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności. Przedmiotem konkursu jest świadczenie opieki zdrowotnej przez lekarza psychiatrę i lekarza internistę oraz badań z zakresu medycyny pracy. Termin składania ofert Zleceniodawca wyznaczył do dnia 17.12.2019r. do godziny 09:00 – złożenie ofert w sekretariacie Zakładu Karnego w Rawiczu. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2190) oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1373). Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz załączniki do pobrania można uzyskać się na stronie internetowej Zleceniodawcy: www.zp.sw.gov.pl. Informacji dotyczących przedmiotu konkursu (zadania nr 1 i 2) można również zasięgnąć u Kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Rawiczu Lekarza Józefa Kotowskiego (tel. 065-546-85-20) lub u Pielęgniarki Koordynującej Pani Agnieszki Godyli      (tel. 065-546-85-00 wew. 302). W sprawach dotyczących badań z zakresu medycyny pracy (zadanie nr 3) można kontaktować się z Panią Anną Szmidel (tel. 065-546-85-09). Kwestie formalne konkursu można konsultować z Panem Sebastianem Warczewskim lub Panem Sławomirem Sędłakiem (tel. 065-546-85-00   wew. 229 lub 065-546-85-07).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej