Zakład Karny w Rawiczu informuje, że wszczyna konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności. Przedmiotem konkursu jest świadczenie opieki zdrowotnej przez lekarza internistę. Termin składania ofert Zleceniodawca wyznaczył do dnia 26.01.2022r. do godziny 09:00 – złożenie ofert w sekretariacie Zakładu Karnego w Rawiczu. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 711) oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1285). Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz załączniki do pobrania można uzyskać na stronie internetowej Zleceniodawcy: https://zp.sw.gov.pl. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu konkursu można zasięgnąć u Kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Rawiczu Lekarza Józefa Kotowskiego (tel. 065-546-85-00) lub u Pielęgniarki Koordynującej Pani Agnieszki Godyli (tel. 065-546-85-00). Kwestie formalne konkursu można konsultować z Panem Sebastianem Warczewskim lub Panem Sławomirem Sędłakiem (tel. 065-546-85-00).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej