Młodszy psycholog - umowa o zastępstwo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
 

Dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu ogłasza nabór kandydatów do Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Rawiczu na stanowisko:

Młodszy psycholog/psycholog działu penitencjarnego (urzędnik państwowy) – umowa na zastępstwo na okres 01.12.2019 – 31.03.2020 roku. Przewidywane wynagrodzenie 2 720,00 zł brutto. Wymiar etatu 0,8.

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1427 z późn.zm.);

Ustawa z dnia 16 września 1982 roku o urzędnikach państwowych  (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1915 z późn.zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (teksy jednolity  Dz. U. z 2019 roku, poz. 1040)

 

Zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

korzysta z pełni praw publicznych,

daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne  o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

posiadająca odpowiednie wykształcenie do zajmowanego stanowiska,

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalająca na zatrudnienie, na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

II. Charakter pracy:

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.


III. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

Oceny złożonych dokumentów;

Przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu, w szczególności, ocenę umiejętności formułowania myśli, nawiązywania  i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji oraz motywacji kandydata   do pracy,

Sprawdzenia kandydata w rejestrach skazanych i ukaranych;

Sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

IV. Wymagane dokumenty

Kandydat do podjęcia pracy winien złożyć w Zakładzie Karnym w Rawiczu następujące dokumenty:

Podanie (list motywacyjny + CV) z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy w Zakładzie Karnym w Rawiczu przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu, ul. 17 Stycznia 28, 63-900 Rawicz, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).”

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (kserokopia),

Kandydat może złożyć dodatkowo inne dokumenty, potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe i naukowe oraz opinie polecające. Oryginały powyższych dokumentów należy przedłożyć celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Mile widziane doświadczenie zawodowe związane z pracą na stanowisku psychologa.

Dokumenty należy złożyć w Dziale Kadr Zakładu Karnego w Rawiczu w terminie       od 07-11-2019 roku do 14-11-2019 roku w godz. 09.00 – 13.00.  Dokumenty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w procedurze kwalifikacyjnej (decyduje data wpływu dokumentów do jednostki).

Inne informacje:

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Rawiczu.
Miejsce uzyskania szczegółowych informacji odnośnie postępowania kwalifikacyjnego: Zakład Karny w Rawiczu, ul. 17 Stycznia 28, od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1330 lub telefonicznie: (65) 546-85-05.

 

L.dz. 21245.2019

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej