OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA ŚWIADCZENIE STOMATOLOGICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DLA OSADZONYCH

W AMULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W RAWICZU

 Zakład Karny w Rawiczu informuje, że wszczyna konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w ramach podstawowej opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności. Przedmiotem konkursu jest świadczenie stomatologicznej opieki zdrowotnej przez lekarza stomatologa. Termin składania ofert Zleceniodawca wyznaczył do dnia 15.06.2020 r. do godziny 09:00 – złożenie ofert w sekretariacie Zakładu Karnego w Rawiczu. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.                  o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.). Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz załączniki do pobrania można uzyskać się na stronie internetowej Zleceniodawcy: www.zp.swnet.sw.gov.pl. Informacji dotyczących przedmiotu konkursu można również zasięgnąć u Kierownika ZOZ w Zakładzie Karnym w Rawiczu Lekarza Józefa Kotowskiego (tel. 065-546-85-00 wew. 311) lub u Pielęgniarki Koordynującej Pani Agnieszki Godyli (tel. 065-546-85-00 wew. 302). Kwestie formalne konkursu można konsultować z Panem Sebastianem Warczewskim lub Panem Sławomirem Sędłakiem  (tel. 065-546-85-00 wew. 229 lub 065-546-85-07).

 

 

 

                                                                    Dyrektor

                                                                    Zakładu Karnego w Rawiczu

                                                                    /-/ ppłk Jarosław Dworecki

                                                                    

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej