OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Nr sprawy IV/K/2019

 

 

na podstawie §7 Regulaminu przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Karnym w Potulicach z dnia 29.10.2018 r.

 

Udzielający zamówienie:

Skarb Państwa-Zakład Karny w Potulicach

ul. Aleja Parkowa 1, 89-120  Potulice

tel. 052-58-74-440 faks 052-58-74-400

NIP 558-13-74-293

 

 

ogłasza konkurs ofert

na świadczenia zdrowotne realizowane na rzecz osób pozbawionych wolności osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach (około 1000 uprawnionych) w zakresie opieki lekarskiej specjalistycznej, opieki lekarskiej lekarza dyżurnego szpitala, opieki ambulatoryjnej, opieki lekarskiej w Oddziale Chorób Zakaźnych (WZW), opieki lekarskiej w Oddziale Leczenia Gruźlicy, opieki stomatologicznej, świadczeń stomatologicznych w zakresie protetyki stomatologicznej oraz lekarza epidemiologa.

 

Czas trwania umowy: od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020r.

 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od dnia 01 stycznia 2020 roku

 

Wymagane warunki jakie powinien spełnić oferent:

  1. są podmiotami określonymi w art. 26 ust. 1 ustawy,
  2. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  3. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
  4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  5. złożą wraz z ofertą dokumenty wymienione w pkt. III.2 Szczegółowych Warunków Konkursu.

 

W toku postępowania konkursowego Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności leczniczej.

 

Miejsce i termin składania ofert: Zakład Karny w Potulicach ul. Aleja Parkowa 1, sekretariat  do dnia 18 grudnia 2019 r.  o godz. 13:00.

 

Miejsce i termin ogłoszenia o rozstrzygnięcia konkursu: Zakład Karny w Potulicach ul. Aleja Parkowa 1, dnia 18 grudnia 2019 r.  o godz. 13:15.

 

 

 

Informacje o Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami udostępniane są nieodpłatnie w siedzibie Zakładu Karnego w Potulicach ul. Aleja Parkowa 1, Dział Kadr, w  godz. od 8:00 do 14:00, tel. 52 587 44 33.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

 

Załączniki do ogłoszenia o konkursie ofert:

Załącznik Nr 1 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

 

Potulice, dnia 29 listopada 2019r.            

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej