Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane na rzecz osób pozbawionych wolności osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach (około 1000 uprawnionych) w zakresie opieki lekarskiej radiologicznej.

 Zakład Karny w Potulicach
89-120 Potulice, ul. Aleja Parkowa 1
tel. 52 587 44 40, fax. 052 587 44 00, e-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Nr sprawy III/K/2020

na podstawie §7 Regulaminu przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Karnym w Potulicach z dnia 29.10.2018 r.

Udzielający zamówienie:
Skarb Państwa-Zakład Karny w Potulicach
ul. Aleja Parkowa 1, 89-120  Potulice
tel. 052-58-74-440 faks 052-58-74-400
NIP 558-13-74-293

ogłasza konkurs ofert
na świadczenia zdrowotne realizowane na rzecz osób pozbawionych wolności osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach (około 1000 uprawnionych) w zakresie opieki lekarskiej radiologicznej.

Czas trwania umowy: od 1 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020r. 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 czerwca 2020 roku

Wymagane warunki jakie powinien spełnić oferent:
1. są podmiotami określonymi w art. 26 ust. 1 ustawy,
2. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
3. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. złożą wraz z ofertą dokumenty wymienione w pkt. III.2 Szczegółowych Warunków Konkursu.

W toku postępowania konkursowego Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności leczniczej.

Miejsce i termin składania ofert: Zakład Karny w Potulicach ul. Aleja Parkowa 1, sekretariat  do dnia 19 maja 2020 r. o godz. 13:00.

Miejsce i termin ogłoszenia o rozstrzygnięcia konkursu: Zakład Karny w Potulicach ul. Aleja Parkowa 1, dnia 19 maja 2020 r. o godz. 13:15.

Informacje o Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami udostępniane są nieodpłatnie w siedzibie Zakładu Karnego w Potulicach ul. Aleja Parkowa 1, Dział Kadr, w  godz. od 8:00 do 14:00, tel. 52 587 44 33.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Załączniki do ogłoszenia o konkursie ofert:
Załącznik Nr 1 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.


Potulice, dnia 4 maja 2020r.    

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej