Zakład Karny w Pińczowie ogłasza z dniem 22 lutego 2021 roku konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności i tymczasowo aresztowanych wykonywanych w Zakładzie Karnym w Pińczowie.

 

Lekarze o specjalizacji: dermatologicznej i jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej .

 

Konsultacje udzielane będą na terenie Zakładu Karnego w Pińczowie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.03.2021 r. do 30.06.2021 r. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci spełniający następujące warunki:

  • są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,
  • są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę,
  • posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,
  • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem „KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ” należy składać w sekretariacie Zakładu Karnego w Pińczowie

ul. 3 Maja 34

28-400 Pińczów

do dnia 26 lutego 2021 r. do godz. 12:00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zakład Karny w Pińczowie

ul. 3 Maja 34

28-400 Pińczowie

otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 roku o godz. 14:00

Kryterium  oceny jest najniższa cena podana za 1 godzinę konsultacji.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyn. Oferent może złożyć do ogłaszającego konkurs umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną poinformowane telefonicznie wyłonione w drodze konkursu osoby w dniu 26 lutego 2021 roku.

Szczegółowych informacji udziela dział kadr Zakładu Karnego w Pińczowie, tel. 41 357 66 24, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Załącznikiem nr 1 do konkursu ofert jest umowa.

/assets/48/38/91/e1bd3c20d1bebff7225b7bd9c1b920742d1bf448.odt

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej