Uprzejmie informuję, iż w naszej jednostce zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko pracownika cywilnego w Służbie Więziennej – młodszy psycholog działu penitencjarnego.
 1. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy - przyjęcia do pracy na czas określony w celu zastępstwa w charakterze pracownika cywilnego w Służbie Więziennej na stanowisku młodszego psychologa działu penitencjarnego.
 1. Liczba osób przewidzianych do przyjęcia do pracy – 1 osoba (zatrudnienie na  1/1 etatu)
 1. Wynagrodzenie: około 3300 zł brutto za 1 etat
   
 2. Pracownikiem może być osoba:
 1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 4. posiada odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie (wykształcenie wyższe psychologiczne),
 5. daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000 i 1083)
 6. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

 1. Dokumenty należy składać w terminie do 24 stycznia 2019 roku w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu w godz. 9:00-15:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Zakład Karny Nowy Wiśnicz
32-720 Nowy Wiśnicz
z dopiskiem „
Nabór na stanowisko młodszego psychologa działu penitencjarnego”:
(decyduje data wpływu do jednostki)

 1. Kandydat składa następujące dokumenty:
  -          podanie o przyjęcie ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  -          CV
  -          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie (do pobrania w formie edytowalnej)
  -          kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje specjalistyczne
  -          oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (do pobrania w formie edytowalnej)
  -          kserokopie świadectw pracy
   
 2. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

    -         przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
    -         sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych
    -         wykonanie badań lekarskich

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w kadrach Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, od poniedziałku do piątku w godz: 9:00-15:00 lub telefonicznie: (14) 612-80-08

 1. Planowany termin zatrudnienia - luty 2019 r.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej