Nowy Wiśnicz, dnia 11 stycznia 2021 r.

 

 

LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  

– umowa o pracę NA ZASTĘPSTWO – 1 etat

 

 

Uprzejmie informuję, iż w naszej jednostce zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Służbie Więziennej – młodszy asystent/starszy asystent ambulatorium.

 

  1. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy - przyjęcia do pracy w charakterze pracownika w Służbie Więziennej na stanowisku młodszy/starszy asystent ambulatorium

 

  1. Planowany wymiar zatrudnienia –  1/1 etat

 

  1. Wynagrodzenie za pełny etat: 4500-6500 brutto
     
  2. Pracownikiem może być osoba która:

a) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

b) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

d) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie (np. prawo wykonywania zawodu lekarza);

e) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742);

f) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

  1. Dokumenty należy składać w terminie do 15 stycznia 2021 roku w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu w godz. 9:00-15:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Zakład Karny Nowy Wiśnicz

Leksandrowa 1

32-720 Nowy Wiśnicz
z dopiskiem „
Nabór na stanowisko lekarza POZ”:

(decyduje data wpływu do jednostki)

 

  1. Kandydat składa następujące dokumenty:

-           podanie o przyjęcie ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega

-           kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie
(do pobrania w formie edytowalnej)

-           kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje

-           oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
(do pobrania w formie edytowalnej)

-                      kserokopie świadectw pracy

 

  1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

-           przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych

-           sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych

-           wykonanie badań lekarskich

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w kadrach Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, od poniedziałku do piątku w godz: 9:00-15:00 lub telefonicznie: (14) 612-80-07

 

  1. Planowany termin zatrudnienia: 1.02.2020 roku.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej