OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2021 ROKU
 

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu ogłasza z dniem 28 grudnia 2020 roku konkurs ofert na udzielanie świadczeń w 2021 roku w zakresie:

– Podstawowej opieki zdrowotnej

Świadczenia udzielane będą na terenie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 18 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci spełniający następujące warunki:

- są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,

- są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę,

- posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „KONKURS OFERT Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ należy składać w sekretariacie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, Leksandrowa 1,  32-720 Nowy Wiśnicz do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 11:00

W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data i godzina wpływu oferty do zakładu karnego.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zakład Karny w Nowym Wiśniczu

Leksandrowa 1
32-720 Nowy Wiśnicz

15 stycznia 2021 roku o godz. 12:00

Oferty będą oceniane pod kątem ceny świadczeń.

 

Strony są związane ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyn. Oferent może złożyć do ogłaszającego konkurs umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Szczegółowych informacji udzielają kadry Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, tel. 14 662 06 10, 14 662 06 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Formularz oferty oraz treść umowy dostępne są w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu oraz do pobrania jako plik dołączony do ogłoszenia znajdującego się na stronie Służby Więziennej (www.sw.gov.pl) w zakładce rekrutacja/oferty pracy jak również w zakładce zamówienia publiczne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej