OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W 2020 ROKU
 

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu ogłasza z dniem 9 września 2020 roku konkurs ofert na udzielanie świadczeń w 2020 roku w zakresie:

– Psychiatrii

Świadczenia udzielane będą na terenie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 28 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci spełniający następujące warunki:

- są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,

- są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę,

- posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi oferenta oraz napisem: „KONKURS OFERT Z ZAKRESU PSYCHIATRII” należy składać w sekretariacie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, 32-720 Nowy Wiśnicz do dnia 21 września 2020 r. do godz. 11:00

W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data i godzina wpływu oferty do zakładu karnego.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
32-720 Nowy Wiśnicz

21 września 2020 roku o godz. 12:00

Oferty będą oceniane pod kątem ceny świadczeń.

 

Strony są związane ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyn. Oferent może złożyć do ogłaszającego konkurs umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Szczegółowych informacji udziela dział kadr Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, tel. 14 612 85 77, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Formularz oferty oraz treść umowy dostępne są w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu oraz do pobrania jako plik dołączony do ogłoszenia znajdującego się na stronie Służby Więziennej (www.sw.gov.pl) w zakładce rekrutacja/oferty pracy jak również w zakładce zamówienia publiczne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej