Nowy Wiśnicz, dnia 13 września 2021 r.

 

 

Asystentka stomatologiczna – pracownik

0,3 etatu

 

Uprzejmie informuję, iż w naszej jednostce zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko pracownika w Służbie Więziennej – asystentka stomatologiczna.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy - przyjęcia do pracy w charakterze pracownika w Służbie Więziennej na stanowisku Asystentka stomatologiczna

 

 1. Planowany wymiar zatrudnienia –  0,3 etatu (praca w systemie jednozmianowym)

 

 1. Wynagrodzenie: około 1450 brutto
   
 2. Pracownikiem może być osoba która:
 1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 4. posiada odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie/ kwalifikacje
 5. daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm).
 6. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

 1. Dokumenty należy składać w terminie do 22 września 2021 roku w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu w godz. 9:00-15:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Zakład Karny Nowy Wiśnicz

Leksandrowa 1, 32-720 Nowy Wiśnicz
z dopiskiem „
Nabór na stanowisko asystentka stomatologiczna”:

(decyduje data wpływu do jednostki)

 

 1. Kandydat składa następujące dokumenty:

-           podanie o przyjęcie ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega

-           kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie (do pobrania w formie edytowalnej)

-           kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje specjalistyczne

-           Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (do pobrania w formie edytowalnej)

-           kserokopie świadectw pracy

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

-           przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych

-           sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych

-           wykonanie badań lekarskich

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w dziale kadr Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, od poniedziałku do piątku w godz: 9:00-15:00 lub telefonicznie: 14 662 06 12

 

 1. Planowany termin zatrudnienia: październik 2021 roku.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej