Nabór na stanowisko cywilne (młodszy psycholog- psycholog) Dyrektor Zakładu Karnego w Medyce ogłasza nabór do pracy w Służbie Więziennej na stanowisko cywilne : młodszy psycholog-psycholog - (przewidywana liczba przyjęć 1 osoba)

Dyrektor Zakładu Karnego w Medyce ogłasza nabór do pracy w Służbie Więziennej na stanowisko cywilne :  młodszy psycholog-psycholog -  (przewidywana liczba przyjęć 1 osoba)

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018., poz.1542 z późn. zm.), Kodeks Pracy ( tekst jednolity: Dz. U.  z 2018 r poz. 917)


WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 o Służbie Więziennej (t.j.: Dz.U. z 2018 r  poz. 1542 z późń.) pracownikiem zatrudnionym w Służbie Więziennej może być osoba która:

- ukończyła osiemnaście  lat i ma  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe, ani wobec której nie został wydany wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się wobec niej postepowanie karne   o takie przestępstwo;
- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologii ,
- daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy  z dnia 5 sierpnia 2010r o ochronie informacji ( Dz.U. z 2018 r poz. 412, 650,1000 i 1083)
-  posiada zdolność psychiczną i fizyczną do zatrudnienia na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW
1) oceny złożonych dokumentów,
2) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
3) uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie ( list motywacyjny + CV) o przyjęciu do Służby Więziennej
- wypełniony kwestionariusz osobowy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne
- kserokopie świadectw pracy
- inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe i naukowe.

Dokumenty należy do dnia 22.02.2019r złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres: Zakład Karny w Medyce, 37-732 Medyka 404B.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data wpływu aplikacji do Zakładu karnego w Medyce).

O terminie przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w kadrach Zakładu Karnego w Medyce pod numerem telefonu 016 6715975 lub 016 6715746.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej