Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki, neurologii i dermatologii

Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku OGŁASZA POSTĘPOWANIE ZMIERZAJĄCE DO PODPISANIA UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSADZONYCH w ZAKŁADZIE KARNYM W MALBORKU

Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku z siedzibą 82-200 Malbork, ul. Poczty Gdańskiej 19A zaprasza do składania formularzy ofertowych w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji okulistycznych, neurologicznych oraz dermatologicznych dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Malborku w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki prowadzonego postępowania znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena brutto za 6 godzin konsultacji w skali 1 miesiąca – waga 100% - lekarz neurolog i lekarz okulista oraz za 5 godzin konsultacji w skali 1 miesiąca – waga 100% - lekarz dermatolog.

Przyjmujący zamówienie będzie związany ofertą przez 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.

Oferty powinny być składane na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w załączniku nr 2 - Szczegółowych Warunkach Postępowania.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w sekretariacie Zakładu Karnego w Malborku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku, do godz. 11.30. Kopertę należy opisać w sposób wskazany w załączniku nr 2- Szczegółowych Warunkach Postępowania. Liczy się data wpływu oferty do Udzielającego zamówienie.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 grudnia 2019 roku o godzinie 12.00 (w siedzibie Udzielającego zamówienie, w komórce kadrowej).

 

Okulista

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Warunki szczegółowe - okulista

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Projekt umowy okulista

Oświadczenie o zapoznaniu się ze szczegółową dokumentacją

Oświadczenie o niekaralności

Formularz ofertowy

 

Neurolog

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Projekt umowy neurolog

Oświadczenie o zapoznaniu się ze szczegółową dokumentacją

Oświadczenie o niekaralności

Formularz ofertowy

 

Dermatolog

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Warunki szczegółowe - dermatolog

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Projekt umowy - dermatolog

Oświadczenie o zapoznaniu się ze szczegółową dokumentacją

Oświadczenie o niekaralności

Formularz ofertowy

 

Psychiatra

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Warunki szczegółowe - psychiatra

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Projekt umowy - psychiatra

Oświadczenie o zapoznaniu się ze szczegółową dokumentacją

Oświadczenie o niekaralności

Formularz ofertowy

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej