Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu w zakresie podstawowej opieki lekarskiej

 

I. Udzielający zamówienia:

Zakład Karny w Łowiczu

ul. Wiejska 3

99-400 Łowicz

 

II. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu  jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu w zakresie:

- podstawowej opieki lekarskiej

 

III. Opis szczegółowych warunków konkursu

 Szczegółowe wymogi dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierają załącznik nr 1 - projekt umowy oraz formularz ofertowy - załącznik nr 1a :

Ilości świadczeń zdrowotnych wskazane w formularzach ofertowych są ilościami szacunkowymi i będą służyć Udzielającemu zamówienia jedynie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, bowiem w przybliżeniu odpowiadają one strukturze zapotrzebowania na usługę w takim zakresie. Oznacza to, że wielkości te nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstawy
do zgłaszania roszczeń w tym zakresie.

 

IV. Przyjmujący zamówienie

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. Są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,

2. Są upoważnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę,

3. Posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,

4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

5. Nie byli karani sądownie.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu - załącznik nr 1a:

2. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta bądź osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa złożonego w oryginale w formie pisemnej. Miejsca, w których Oferent naniósł poprawki powinny być przez Oferenta parafowane.

3. Do wypełnionego formularza ofertowego należy załączyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,

b) wydruk z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

c) polisę ubezpieczeniową OC

d) parafowany projekt umowy

e) dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu, posiadane specjalizacje. Jeśli do konkursu ofert przystępuje podmiot leczniczy, który dysponuje fachowym personelem  - należy wskazać listę osób, wraz z ich kwalifikacjami, które będą brały udział w realizacji zamówienia. Udzielający zamówienia - w uzasadnionych przypadkach - zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na wykonywanie świadczeń przez konkretną osobę.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w odpisach lub kserokopiach poświadczonych przez oferenta. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zażądania przedstawienia oryginałów dokumentów.

f) Oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zakład Karny w Łowiczu w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osadzonych w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie podstawowej opieki lekarskiej.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, oznakowanej danymi Oferenta kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z opisem: "Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osadzonych w Zakładzie Karnym w Łowiczu w zakresie: (należy wpisać w jakim zakresie jest składana oferta). Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Karnego, 99-400 Łowicz, ul. Wiejska 3 do dnia 20.01.2022r. do godz. 10.00. Oferty złożone po upływie podanego terminu zostaną odrzucone i odesłane Oferentowi bez zapoznawania się z ich zawartością.

Otwarcie ofert nastąpi w pokoju kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych w dniu 20.01.2022r. o godzinie 12.00.

5. Przedstawicielem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami
w sprawach merytorycznych i formalnych jest Kierownik Ambulatorium z Izbą Chorych, tel.: 46 830 97 35

VI. Komisja konkursowa

W celu przeprowadzenia konkursu Udzielający Zamówienia powołuje 3 osobową komisję konkursową, której zadaniem jest wybór najkorzystniejszej oferty. W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

VII. Kryteria oceny oferty

Kryterium stosowanym przy wyborze ofert to najniższa wartość brutto (cena ofertowa
z podatkiem VAT) oferty. Brak oferty cenowej powoduje odrzucenie oferty. W przypadku złożenia ofert o tej samej wartości, Udzielający Zamówienia poprosi Oferentów
o przesłanie ponownie formularza ofertowego, zawierającego proponowaną wartość świadczeń, jednak nie wyższą niż złożoną pierwotnie.   W przypadku braku wymaganych dokumentów lub złożenia w niewłaściwej formie komisja konkursowa wezwie oferenta do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu, zawarcie umowy

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

2. Udzielający zamówienia pisemnie powiadomi oferentów o wyniku konkursu.

3. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu wskaże termin podpisania umowy.

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

IX. Termin związania ofertą

1. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Okres obowiązywania umowy

Udzielający zamówienia informuje, że umowa zostanie zawarta w terminie od dnia podpisania umowy do 23.12.2022 r.

XI. Środki ochrony prawnej

  1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zakład Karny w Łowiczu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie działalności leczniczej, przysługuje możliwość składania protestów i skarg.

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej