DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W ŁOWICZU OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSADZONYCH PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W ŁOWICZU W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH/RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

I. Przedmiotem konkursu  jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wymiarze ok. 120 godzin od daty zawarcia umowy do końca roku 2020, dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu w zakresie usług pielęgniarskich lub ratownictwa medycznego. Dopuszcza się zawarcie umów z kilkoma oferentami (łączna suma godzin 120 w czasie trwania umowy).

II. Opis szczegółowych warunków konkursu

 Szczegółowe wymogi dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierają załącznik nr 1 - projekt umowy oraz formularz ofertowy - załącznik nr 1a:

Ilości świadczeń zdrowotnych wskazane w formularzu ofertowym są ilościami szacunkowymi i będą służyć Udzielającemu zamówienia jedynie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, bowiem w przybliżeniu odpowiadają one strukturze zapotrzebowania na usługę w takim zakresie. Oznacza to, że wielkości te nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń w tym zakresie. Świadczenia odbywać się będą w godzinach 8:00 – 16:00, po indywidualnym ustaleniu z kierownikiem Ambulatorium z Izbą Chorych, od poniedziałku do piątku.

III. Podmioty zainteresowane

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu. Wykształcenie min. średnie kierunkowe uprawniające do pracy w zawodzie pielęgniarka/ratownik medyczny. Mile widziane wykształcenie wyższe licencjat lub magister, specjalizacje oraz kursy kwalifikacyjne z EKG, szczepień
  2. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu - załącznik nr 1a:

2. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta bądź osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa złożonego w oryginale w formie pisemnej. Miejsca, w których Oferent naniósł poprawki powinny być przez Oferenta parafowane.

3. Do wypełnionego formularza ofertowego należy załączyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,

b) wydruk z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

c) polisę ubezpieczeniową OC

d) dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu, posiadane specjalizacje. Jeśli do konkursu ofert przystępuje podmiot leczniczy, który dysponuje fachowym personelem  - należy wskazać listę osób, wraz z ich kwalifikacjami, które będą brały udział w realizacji zamówienia. Udzielający zamówienia - w uzasadnionych przypadkach - zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na wykonywanie świadczeń przez konkretną osobę.

     Wszystkie dokumenty powinny być złożone w odpisach lub kserokopiach poświadczonych przez oferenta. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zażądania przedstawienia oryginałów dokumentów.

e) Oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zakład Karny w Łowiczu w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osadzonych w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, oznakowanej danymi Oferenta kopercie, w formie pisemnej pod    rygorem nieważności, z opisem: "Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osadzonych w Zakładzie Karnym w Łowiczu w zakresie usług pielęgniarskich/ratownictwa medycznego”. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Karnego, 99-400 Łowicz, ul. Wiejska 3 do dnia 20.10.2020r. do godz. 10.00. Oferty złożone po upływie podanego terminu zostaną odrzucone i odesłane Oferentowi bez zapoznawania się z ich zawartością.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2020r. do godz. 10.30.  w siedzibie zamawiającego (świetlica   centralna).

  1. Przedstawicielem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami
    w sprawach merytorycznych i formalnych jest Kierownik Ambulatorium z Izbą Chorych - tel.: 46 830 97 35

V. Komisja konkursowa

W celu przeprowadzenia konkursu Udzielający Zamówienia powołuje 3 osobową komisję konkursową, której zadaniem jest wybór najkorzystniejszej oferty. W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

VI. Kryteria oceny oferty

Zakład Karny w Łowiczu przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium cena: max. 80pkt

Kryterium wykształcenie: max. 10pkt

- średnie medyczne – 1pkt

- studia licencjackie – 2pkt

- studia magisterskie – 3pkt

- specjalizacje – 4pkt

W ramach niniejszego kryterium punkty są sumowane, np.: średnie medyczne + studia licencjackie = 3pkt.

Kryterium odbycia kursów specjalistycznych: max 10pkt

- każdy kurs 2pkt

W przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w powyższych kryteriach.   

VII. Rozstrzygnięcie konkursu, zawarcie umowy

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce” Zamówienia publiczne”.

2. Udzielający zamówienia pisemnie lub drogą elektroniczną powiadomi oferentów o wyniku konkursu.

3. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu wskaże termin podpisania umowy.

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

  

VIII. Termin związania ofertą

1. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Okres obowiązywania umowy

Udzielający zamówienia informuje, że umowa zostanie zawarta w terminie od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2020r.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zakład Karny w Łowiczu informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Karny w Łowiczu, ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz,

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod_zk_lowicz@sw.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy Administratora uprawnieni do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w szczególności Kodeksu Pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej