DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

 W BYDGOSZCZY

 

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2470 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1269)

ogłasza

rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej 

dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej

na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu  Służby Więziennej

w Bydgoszczy

 

zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na następujące stanowiska:

 

XI  ZAKŁAD KARNY W KWIDZYNIE

ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn

 

1. strażnik działu ochrony – 7 etatów,

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie
z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie min. średnie.

Wynagrodzenie brutto 4739 zł

 

Zakład Karny w Kwidzynie jest jednostką penitencjarną typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem typu otwartego dla tej kategorii osadzonych.

 

OFERUJEMY:

 

- stałą pracę,

- pewną wypłatę  comiesięcznego uposażenia,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

- wypłatę raz w roku dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla
   funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

- wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego
  uposażenia,

- raz w roku wypłatę  równoważnika za umundurowanie,

- nagrody uznaniowe,

- nagrody jubileuszowe,

- dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie,

- dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania  lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

                                   

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1)  posiadająca obywatelstwo polskie;

2)  posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3)  korzystająca z pełni praw publicznych;

4)  która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5)  która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6)  dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych;

7)  posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8)  posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

 

 1. podanie o przyjęcie do służby skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej  w Bydgoszczy wskazując Zakład Karny lub Areszt Śledczy oraz stanowisko                   o które się ubiega;
 2. wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

 UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;

 1. kserokopie świadectw pracy lub służby;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,(tj. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie  dodatkowych kwalifikacji i uprawnień;
 3. kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy;
 4. oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 

dokumenty należy składać W TERMINIE DO DNIA  26.04.2023 r.

 

 1. Za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy) z dopiskiem „Nabór‘’
 2. W jednostce organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór.

 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 26.04.2023 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu (52) 5855342 lub 519 831 896.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

 

I. Etap wstępny obejmujący:

 1)   ocenę złożonych dokumentów oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów),

3)  przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań – na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut),

4)  uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

5)  przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573) (liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów),

6)  sporządzenie arkusza oceny kandydata,

7)  wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, mając na względzie potrzeby etatowe służby oraz dotychczasowe wyniki uzyskane w trakcie etapu wstępnego.

 

II. Etap  obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny.

 

III. Etap końcowy obejmujący ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych ( na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej                       w Bydgoszczy).

 

Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Bydgoszczy w sposób zapewniający  anonimowość danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

 

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking i informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

 

Pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Służbie Więziennej. Przyjęcie na dane stanowisko jest uzależnione od ilości wakatów oraz uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE
W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 1. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;
 1. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku resocjalizacji, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, ratownictwa medycznego – 20 punktów;
 2. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
 3. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;
 4. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;
 5. wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą,
  w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – 30 punktów;
 6. wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

 

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI SĄ OCENIANE
W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

  1. posiadanie tytułu ratownika lub  ratownika medycznego – 10 punktów;
  2. posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;
  3. posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów.
  4. stopień naukowy lub tytuł naukowy -30 punktów;
  5. aplikacja radcowska, sędziowska , prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska-20 punktów;
  6. posiadanie uprawnień budowlanych-10 punktów;
  7. posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

 

Terminy przyjęć kandydatów do służby:

drugi kwartał 2023 r.

 

 

                                                                                                                                              Bydgoszcz, dnia 20.03.2023 r.

 

Klauzula informacyjna

dla uczestników postępowania kwalifikacyjnego

W trybie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się, że:

 

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.
 • Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy,
  z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4 (tel. 52 585 52 52). Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Inspektorem danych osobowych jest Monika Nalazek, e-mail: iod_oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl (tel. 52 585 58 92)
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych                 w interesie publicznym.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru,
  w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej