Kwidzyn, dn. 25 marca 2020 r.

KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

lekarz medycyny pracy – 2 podmioty

 

  1. Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie działając na podstawie:

- art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.)

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – lekarz medycyny pracy, dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Świadczenia zdrowotne udzielane będą na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu.

            W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę,

- posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  1. Umowa  zostanie zawarta na okres od kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
  2. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi warunków konkursu ofert można zapoznać się w Zakładzie Karnym w Kwidzynie pod nr telefonu 55 645 89 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz na stronie oferta w zakładce praca.
  1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach oznakowanych napisem "Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy – Nie otwierać przed dniem 7.04.2020 r. godz. 10:00" należy składać do sekretariatu Zakładu Karnego w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn do dnia 6.04.2020 r. do godz. 14:00.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zakładu Karnego w Kwidzynie, w sali odpraw (pomieszczenie nr 21). Powołana przez Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie Komisja Konkursowa wybierze dwie najkorzystniejsze oferty. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie www.sw.gov.pl
  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczony od upływu terminu składania ofert.
  1. Zakład Karny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.
  1. Przyjmującym zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zakład Karny zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.).

         

 

Podpisał:

Dyrektor ZK w Kwidzynie

ppłk Olgierd Trzaska

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej