Liczba stanowisk w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i działach służby, na które jest prowadzony nabór do Służby Więziennej wraz z nazwą stanowiska, których dotyczy postępowanie (ze wskazaniem preferencji z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności), miejscu pełnienia służby oraz rodzaju rozkładu czasu służby

Terminy przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2019 roku

zostały określone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

na dni : 2, 9, 16 i 23 września 2019 roku

1, 7, 14,21 i 28 października 2019 roku

4, 12, 18 i 25 listopada 2019 roku

 

Areszt Śledczy w Poznaniu, ul. Młyńska 1 ,61 – 729 Poznań

1 ) Strażnik działu ochrony - 20 etatów

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby; preferowane wykształcenie średnie. Ponadto kontrola osadzonych – w związku z zapisem w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy „(…) kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci (…)” przyjęcie do służby 19 mężczyzn i 1 kobiety.

2 ) Młodsza pielęgniarka / Ratownik medyczny – 2 etaty

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego;

3 ) Młodszy referent / Młodszy instruktor działu informatyki i łączności – 1 etat

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności; preferowane zawód : technik elektronik, technik teleinformatyk, technik informatyk. Mile widziana znajomość : systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów elektronicznej kontroli dostępu, systemów telewizji przemysłowej, systemów integrujących wszystkie powyższe.

4 ) Młodszy instruktor działu kwatermistrzowskiego – 1 etat

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności; wykształcenie wyższe techniczne o kierunku energetyka, elektrotechnika bądź pokrewne, znajomość sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych, potwierdzona świadectwem kwalifikacyjnym „E” oraz „D” grup 1, 2, 3, praktyczna umiejętność napraw instalacji elektrycznych o napięciu do 1kV.

5 ) Młodszy asystent ( lekarz ) – 2 etaty

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności; wykształcenie wyższe kierunkowe, aktualne prawo wykonywania zawodu, preferowana specjalizacja : psychiatria

 

Zakład Karny w Gębarzewie; 62 – 241 Żydowo

1 ) Strażnik działu ochrony - 4 etaty

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby; preferowane wykształcenie średnie. Ponadto kontrola osadzonych – w związku z zapisem w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy „(…) kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci (…)”przyjęcie do służby mężczyzn.

2 ) Młodszy inspektor działu organizacyjno – prawnego – 1 etat

Praca w systemie jednozmianowym, wykształcenie wyższe prawnicze, mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej ( radcowskiej lub adwokackiej ), dobra znajomość pakietu MS Office, Excel, znajomość systemów informacji prawnej, programów prawniczych, znajomość przepisów w szczególności : prawo karne

 

Zakład Karny w Koziegłowach; ul. Piaskowa 7; 62 – 028 Koziegłowy

1 ) Strażnik działu ochrony - 4 etaty

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby; preferowane wykształcenie średnie.

 

Zakład Karny w Krzywańcu; 66-010 Nowogród Bobrzański

1 ) Strażnik działu ochrony - 21 etatów

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby; preferowane wykształcenie średnie. Ponadto kontrola osadzonych – w związku z zapisem w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy „(…) kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci (…)” przyjęcie do służby 20 mężczyzn i 1 kobiety.

2 ) Młodsza pielęgniarka / Młodszy ratownik medyczny - 5 etatów

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego;

3 ) Kierowca działu kwatermistrzowskiego – 2 etaty

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności; preferowane prawo jazdy kat. „B”, „C” oraz „D”;

 

Zakład Karny we Wronkach; ul. Partyzantów 1; 64-510 Wronki

1 ) Strażnik działu ochrony - 40 etatów

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby; preferowane wykształcenie średnie. Ponadto kontrola osadzonych – w związku z zapisem w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy „(…) kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci (…)” przyjęcie do służby 44 mężczyzn i 1 kobiet.

 

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

 

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy – 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa – 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 – 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy – 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy – 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

 

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych – 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;

6) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji nie-jawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega;

2) wypełnioną ankietę personalną;

3) świadectwa pracy lub służby;

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;

5) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli stanowisko służbowe, o które ubiega się kandydat, jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej;

6) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

 

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty niżej wymienionym terminie :

do 30 września 2019 roku z dopiskiem „Nabór 8 / 2019” – decyduje data wpływu na adres :

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu

ul. Młyńska 1

61 – 729 Poznań

 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 30 września 2019 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w :

Areszcie Śledczym w Poznaniu

ul. Młyńska 1, 61 – 729 Poznań

tel. 61 85 68 323 w godz. 7.00 – 15.00

 

Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu

ul. Młyńska 1 , 61 – 729 Poznań

tel. 61 856 82 80 w godz. 7.00 – 15.00

 

oraz

 

za pośrednictwem poczty e – mail : oisw_poznan_nabor@sw.gov.pl

 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

Etap wstępny obejmujący:

Dla kandydatów do jednostek organizacyjnych, które znajdują się na terenie województwa lubuskiego etap wstępny może być przeprowadzony w Zielonej Górze, natomiast dla kandydatów do jednostek organizacyjnych, które znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego etap wstępny będzie przeprowadzony w Poznaniu.

1) ocenę złożonych dokumentów oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów),

3) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań – na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut),

4) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

5) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573) (liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów; opis przeprowadzania poszczególnych prób sprawnościowych stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia),

6) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

7) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający obejmujący: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu).

III. Etap końcowy obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

 

Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego / aresztu śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking i informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

W przypadku braku wakatów na stanowiska służbowe zgodne z kwalifikacjami danego kandydata i potrzebami służby kandydata informuje się o braku możliwości przyjęcia do służby w Służbie Więziennej.

 

Podczas ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ ocenie podlegają:

1) kompetencje personalne kandydata - w zakresie od 1 do 15 punktów;

2) kompetencje społeczne kandydata - w zakresie od 1 do 15 punktów.

 

TEST WIEDZY składa się z 30 pytań i trwa 35 minut. Na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt.

W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.

POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ogólnej ocenia się na podstawie wyników przeprowadzonych prób sprawnościowych:

1) moc (skoczność) − skok w dal z miejsca;

2) siła − rzut piłką lekarską 2 kg przodem;

3) gibkość − skłon tułowia w przód (postawa stojąca);

4) zwinność − bieg zygzakiem w prostokącie 3 × 5 m;

5) szybkość: bieg wahadłowy 10 × 10 − mężczyźni, bieg wahadłowy 6 × 10 – kobiety.

Liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi:

1) ocena negatywna - 0 punktów;

2) ocena przeciętna - 5 punktów;

3) ocena dostateczna - 10 punktów;

4) ocena dobra - 15 punktów;

5) ocena bardzo dobra - 20 punktów;

6) ocena wysoka - 25 punktów;

7) ocena bardzo wysoka - 30 punktów.

 

Sposób postępowania z dokumentami kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji (2 lata), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.

Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań, email: oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59, Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych jest Krzysztof Komorowski, e-mail: iod_oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych w interesie publicznym.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Rozmiar: 39.6 kB
Rozmiar: 39.0 kB
Rozmiar: 12.8 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej