MŁODSZA PIELĘGNIARKA/MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY
w następujących jednostkach organizacyjnych:

 

 

Areszt Śledczy w Poznaniu ul. Młyńska 1 61-729 Poznań Email: as_poznan@sw.gov.pl tel. 61 856 83 22, 61 856 83 23

- 2 etaty;

 

Areszt Śledczy w Zielonej Górze ul. Łużycka 2 65-601 Zielona Góra Email: as_zielona_gora@sw.gov.pl tel. 68 353 64 70

- 1 etat;

 

Zakład Karny w Krzywańcu 66-010 Nowogród Bobrzański Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl tel. 68 328 40 06

- 3 etaty;

 

Zakład Karny w Potulicach Aleja Parkowa 1 89-120 Potulice Email: zk_potulice@sw.gov.pl tel. 52 587 44 33

- 3 etaty;

 

Zakład Karny we Wronkach ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki Email: zk_wronki@sw.gov.pl tel. 67 254 50 09; 67 254 96 03

- 3 etaty.

 

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

- stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;

- wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej: 5 548 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia
oraz 5146 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej:
5 965 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia oraz 5 478 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;

- możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby;

- dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym - wielozmianowym;  

- na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby - 31 dni,
po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach - 39 dni urlopu wypoczynkowego.

- nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 5200 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe - pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy
i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;

- raz w roku wypłatę  równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;

- dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 580 zł netto na osobę;

- zwrot kosztów dojazdu do służby;

- rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

- zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 5 450 zł netto;

- pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;

- comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Rozkład czasu służby w systemie jedno lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r,
poz. 1683 ze zm.):

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

WYAGANIA DODATKOWE NA STANOWISKU MŁODSZEJ PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA /MŁODSZEGO RATOWNIKA MEDCZYNEGO:

· aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;

 • wykształcenie co najmniej średnie w zakresie pielęgniarstwa
 •  dyplom ratownika medycznego (dotyczy absolwentów policealnych szkół średnich);
 •  dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata lub magistra (dotyczy osób, które ukończyły szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie ratownik medyczny).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 39c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r, poz. 1683 ze zm.) kandydat do służby składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu ze wskazaniem działu służby, stanowiska, a także jednostki do której kandydat się ubiega wraz z numerem telefonu i adresem e-mail kandydata (SKŁADANE DO JEDNOSTKI, W KTÓREJ CHCE SIĘ PEŁNIĆ SŁUŻB).
 • wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1269) bądź będącą załącznikiem do ogłoszenia.

UWAGA – obowiązuje wydruk dwustronny, ankietę proszę wypełniać starannie drukowanymi literami oraz odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;

 • kserokopie świadectw pracy lub służby;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
 • oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń;
 • oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do ogłoszenia).

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POZNANIU prowadzi nabór zgodnie z ustawą z dnia
9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1683 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w  sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1269)

 

Na podstawie w/w przepisów wszczęto procedurę kwalifikacyjną nr 11/2024 dla kandydatów do służby w  Służbie Więziennej w  jednostkach organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w  Poznaniu na stanowisko młodsza pielęgniarka/ młodszy ratownik medyczny.

 

TERMIN SKŁADANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW I MIEJSCE UZYSKANIA INFORMACJI:

Wymagane dokumenty należy w terminie do dnia 25 lipca 2024r.

- składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej jako list polecony lub w wersji elektronicznej na adres podany dla danej jednostki organizacyjne z dopiskiem „Nabór 11/2024”

 

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 pod numer telefonu 797-517-992.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

 • art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r, poz. 1683 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1269),

 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmujący:

 1. ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,
 2. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne w zakresie od 1 do 15 punktów i społeczne kandydata w zakresie od 1 do 15 punktów.

Czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej nie powinien przekroczyć 30 minut.

3. Średnia liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej możliwych do uzyskania wynosi:

1)  w zakresie kompetencji personalnych:

a)  ocena negatywna ‒ od 1 do 4,9 punktów,

b)  ocena dostateczna ‒ od 5 do 8,9 punktów,

c)  ocena dobra ‒ od 9 do 12,9 punktów,

d)  ocena bardzo dobra ‒ od 13 do 15 punktów;

2)  w zakresie kompetencji społecznych:

a)  ocena negatywna ‒ od 1 do 4,9 punktów,

b)  ocena dostateczna ‒ od 5 do 8,9 punktów,

c)  ocena dobra ‒ od 9 do 12,9 punktów,

d)  ocena bardzo dobra ‒ od 13 do 15 punktów.

 1. przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań – na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu wynosi 35 minut). Test wiedzy może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. Test wiedzy uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat otrzyma minimum 8 punktów.
 2. badanie psychologiczne, w tym testy psychologiczne.
 3. uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 4. przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1973) (liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów).
 5. sporządzenie arkusza oceny kandydata,
 6. wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

II. Etap sprawdzający obejmujący:

przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko służbowe, które jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne'' lub wyższej, i nie ma odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa;

III. Etap obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

IV. Etap końcowy obejmujący ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowie właściwemu do spraw wewnętrznych; w ramach ustalenia zdolności psychicznej do służby badania psychologiczne mogą być wykonywane przez podmioty określone w art. 110 ust. 1a.

 

Ranking publikowany będzie na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów uwzględniający liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 

 1. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;
 2. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;
 3. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
 4. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;
 5. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;
 6. wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 18182197), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – 30 punktów;
 7. wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

6) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań, email: oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59.

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, Paweł Nowak, e-mail: iod_oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych,  w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej