OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osadzonych w ZK w Krzywańcu w ramach kontraktu lekarskiego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

I. Nazwa i siedziba Organizatora Konkursu:

Nazwa: Zakład Karny w Krzywańcu

Kod i miejscowość: 66 – 010 Nowogród Bobrzański

NIP: 973 – 00 – 65 – 293

REGON: 000320704

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 15:30

Telefony centrali: 068 327 94 05, 068 327 94 06, 068 327 63 98, 068 328 40 00

Fax: 068 32 766 40

e-mail: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

 

II.  Data ogłoszenia o postępowaniu i kod:

Postępowanie ogłoszono 15 marca 2019 r.

Kod postępowania: 2233.5.2019.DSZ

 

III. Określenie wartości i przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osadzonych w ZK w Krzywańcu w ramach kontraktu lekarza rodzinnego.

 

lekarz kontraktowy (2 dni w tygodniu) x 1 kontrakt.

 1. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj.: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
 2. Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienie, dwa dni w tygodniu.

 

  1. Szczegółowy wykaz świadczeń określa poniższe zestawienie:
  1. udzielanie porad lekarskich i leczenie wszystkich chorych zgłaszających się do ambulatorium oraz prowadzenie dokumentacji lekarskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. podejmowanie decyzji o przyjęciu chorych do izby chorych i kierowanie do szpitala, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi i obowiązującym trybem postępowania;
  3. w przypadkach określonych zarządzeniem organizacyjnym leczenie chorych znajdujących się w izbie chorych;
  4. kierowanie na konsultacje specjalistyczne dla chorych wymagających takiej pomocy,
  5. podejmowanie decyzji o dostarczeniu choremu leku, którym nie dysponuje punkt apteczny;
  6. wystawianie świadectw lekarskich w wypadkach określonych przepisami prawa;
  7. zawiadamianie Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu i wojewódzkiego inspektora sanitarnego o każdym wypadku choroby zakaźnej i wydanie wstępnych zarządzeń przeciwepidemiologicznych;
  8. zawiadamianie Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu o istotnym pogorszeniu stanu zdrowia osadzonego wraz z odpowiednimi wnioskami dotyczącymi dalszego postępowania;
  9. w przypadku zgonu osadzonego niezwłoczne powiadamianie Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu;
  10. występowanie do Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu z wnioskiem  w sprawie złagodzenia względem chorych wymogów wynikających z przepisów obowiązujących w więziennictwie;
  11. przyznawanie i ewidencjonowanie leczenia dietetycznego;
  12. w wypadkach określonych przepisami prawa wydawanie opinii o stanie zdrowia osadzonego mającego odbyć karę dyscyplinarną, badanie po zastosowaniu siły fizycznej lub innego środka przymusu bezpośredniego;
  13. kwalifikowanie pod względem zdrowotnym osadzonych do pracy i transportu;
  14. zarządzanie w razie potrzeby prowadzenia czynności dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych;
  15. izolowanie chorych zakaźnie i ustalanie wytycznych co do dalszego postępowania;
  16. wydawanie orzeczeń lekarskich, w tym o czasowej niezdolności do pracy, skierowań na leczenie szpitalne, opinii i zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami o podmiotach leczniczych.
  17. udzielanie pisemnych wyjaśnień w przypadku skarg osadzonych lub w sprawach sądowych dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

 

   1. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w siedzibie Udzielającego zamówienie.
   2. Dni świadczenia usług zdrowotnych będą ustalane w porozumieniu z kierownikiem ambulatorium.

 

 

  1. Wartość przedmiotu zamówienia: Zakład Karny w Krzywańcu przeznaczył 54.000,00 zł na realizację przedmiotu zamówienia.

 

IV. Określenie obszaru terytorialnego, dla którego przeprowadzane jest postępowanie: 

Zakład Karny w Krzywańcu położenie: województwo lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Nowogród Bobrzański

 

V. Określenie maksymalnej liczby umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu tego postępowania:

Po przeprowadzeniu niniejszego postępowania zostanie zawarta 1 ( jedna ) umowa.

 

VI. Warunki zawierania i realizacji umów, odpowiednio do przedmiotu zamówienia.

Umowa zostanie zawarta ze Świadczeniodawcą który przedłoży najkorzystniejszą ofertę i spełni następujące warunki:

 • Będzie posiadał prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • Będzie prowadził indywidualną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zarejestrowaną w Okręgowej Izbie Lekarskiej
 • Nie będzie zalegał z opłatami składek ZUS na ubezpieczenia i opłatami w US
 • będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i na okres wykonywanej usługi,
 • będzie wpisany do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

Realizacja umowy będzie odbywała się na zasadach określonych w umowie (wzór umowy stanowi załącznik nr 2  do Szczegółowych warunków konkursu ofert).

 

 

VII. Miejsce i termin, w którym  można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami zawierania i realizacji umów:

Ze szczegółowymi warunkami zawierania i realizacji umowy można się zapoznać w Siedzibie Organizatora Konkursu lub na stronie www.zp.sw.gov.pl do dnia składania ofert.

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w siedzibie Organizatora konkursu

Zakład Karny w Krzywańcu (Biuro podawcze)

66 – 010 Nowogród Bobrzański

do dnia 01 kwietnia 2019 r. do godz. 11:45

UWAGA!

Biuro podawcze znajduje się na terenie Zakładu Karnego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Biurze podawczym.

 

IX.  Miejsce i termin otwarcia ofert

 

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Organizatora Konkursu

Termin otwarcia ofert: 01 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00

 

X. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po dniu otwarcia ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Świadczeniodawcy zostaną poinformowani pisemnie (faxem i listownie). Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.zp.sw.gov.pl oraz zostanie umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Organizatora konkursu (tablica informacyjna).

 

XI. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania  oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.

 

XII. Informacja o możliwości składnia protestów:

Świadczeniodawcy biorący udział w postępowaniu mają możliwość składania protestów, o których mowa w art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i skargi, o których mowa w art. 154 w/w ustawy.

 

 

 DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU

(-)

płk Daniel Janowski

 

 

 

 

 

Rozmiar: 62.8 kB
Rozmiar: 81.6 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej