Koszalin, dn. 20 grudnia 2019 r.

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ogłasza nabór

na wyłonienie Zleceniobiorcy, który w ramach umowy zlecenia będzie wykonywał świadczenia zdrowotne zleconych dla osób pozbawionych wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Koszalinie w zakresie wykonywania i napraw protez zębowych.

 

I. Przedmiot umowy:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia w ambulatorium Zakładu Karnego w Koszalinie, ul. Strefowa 17 i będzie zgodne z zasadami wiedzy lekarskiej i obowiązującymi standardami medycyny.

  2. Do obowiązków Przyjmującego Zamówienie należy przyjęcie obowiązku wykonywania uzupełnień protetycznych i naprawa protez zębowych dla osób pozbawionych wolności oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej.

3. Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane przez lekarza stomatologa posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

4. Przyjmujący zamówienie współpracuje w celu realizacji świadczeń z pracownikami etatowymi zatrudnionymi w służbie zdrowia Zakładu Karnego w Koszalinie i odpowiada w całości za realizowane świadczenia.

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym umową.

6.Kryterium wyboru oferty: Udzielający Zamówienie zawrze umowę z oferentem, którego oferta spełni wymogi Zamawiającego i który zaproponuje najniższą kwotę należności za wykonane prace protetyczne.

 

II. Umowa zlecenia będzie zawarta na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

III. Wymogi formalne w zakresie wymaganej dokumentacji.

1. Wymagane dokumenty przedkłada się w formie kserokopii. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów lub gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna, Udzielający zamówienie może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu.

2. Wymagane dokumenty:

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub wydruk z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (http://rpwdl.csioz.gov.pl)

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (http://prod.ceidg.gov.pl)

- kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza,

- kserokopia dyplomu ukończenia uczelni medycznej przez lekarza świadczącego usługi wchodzące w zakres objęty postępowaniem konkursowym,

- kserokopia dyplomu specjalizacji medycznej,

- kserokopia polisy od odpowiedzialności cywilnej,

- kserokopia decyzji NIP, chyba że numer NIP jest zawarty w innym ze złożonych dokumentów,

- kserokopia zaświadczenia o numerze REGON, chyba że numer jest zawarty w innym ze złożonych dokumentów,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do KRS.

 

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Zakładu Karnego w Koszalinie w godzinach od 7.30-15.30, bądź wysłać na adres: ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin. Termin składania podań upływa 31.12.2019r. o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 094 347-52-47 (lub 248 dział służby zdrowia).

Dokumenty, które wpłyną po terminie oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Podpisane przez:

ppłk Wiesławę Panaszewską – Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej