Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 848) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej (uzupełniającej) dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu na rok 2021, zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: strażnik działu ochrony.

1. LICZBA STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH I DZIAŁACH SŁUŻBY:
Zakład Karny w Kluczborku dla skazanych mężczyzn - 2 strażników działu ochrony

2. NAZWY STANOWISK, KTÓRYCH DOTYCZY POSTĘPOWANIE, MIEJSCE PEŁNIENIA SŁUŻBY ORAZ RODZAJ ROZKŁADU CZASU SŁUŻBY:
Strażnik działu ochrony: wykształcenie średnie, dobry stan zdrowia, służba w dziale ochrony, praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wielozmianowy system pełnienia służby.

Terminy przyjęć kandydatów do służby w 2021 r. zostały określone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na następujące dni:

- 5, 12, 19, 26 lipiec 2021 r.
- 2, 9 16, 23 sierpień 2021 r.

3. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 848) może pełnić służbę osoba:
• posiadająca obywatelstwo polskie;
• posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
• korzystająca z pełni praw publicznych;
• która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
• która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
• dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
• posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
• posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgodnie z art. 39c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 848) kandydat do służby składa następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;
• wypełnioną ankietę personalną,która stanowi załącznik nr 1 do z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631), bądź będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;
• kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
• oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu ul Sądowa 2, 45-003 Opole (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu) z dopiskiem „Nabór V 2021”.
W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 18 czerwca 2021 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

5. ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:
I. Etap wstępny obejmujący:
1. ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,
2. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów),
3. przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań –na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut), w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii test wiedzy zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego,
4. uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
5. przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573)(liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów; opis przeprowadzania poszczególnych prób sprawnościowych stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia),
6. sporządzenie arkusza oceny kandydata,
7. wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
II. Etap sprawdzający obejmujący: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu).
III. Etap końcowy obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/aresztu śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking i informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

W przypadku braku wakatów na stanowiska służbowe zgodne z kwalifikacjami danego kandydata i potrzebami służby kandydata informuje się o braku możliwości przyjęcia do służby w Służbie Więziennej.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;
2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku resocjalizacji, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, ratownictwa medycznego – 20 punktów;
3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;
5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;
6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13blub13custawyz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – 30 punktów;
7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI SĄ OCENIANE  W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
1) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 10 punktów;
2) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;
3) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:
Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:
- art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 848);
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631).

6. MIEJSCE UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA:
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 77 5492216 lub 77 5492215.

7. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI KANDYDATÓW, KTÓRZY NIE ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO KOLEJNYCH ETAPÓW POSTĘPOWANIA
Dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane do kandydatów jedynie w przypadku pisemnej prośby dokumenty zostaną odesłane na adres podany w prośbie. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej dokumenty aplikacyjne przechowywane są w komórce merytorycznej przez okres 2 lat. Następnie zostaną zarchiwizowane.

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, z siedzibą w Opolu, ul. Sądowa 2 (tel. 77 441 16 12). Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, e-mail: iod_opole@sw.gov.pl, tel. 77 549 22 17. Dane osobowe kandydatów są przetwarzane wcelu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO. Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych,  w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej