Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku (zwany dalej „Organizatorem”) ogłasza KONKURS i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności u Organizatora, wykonywanych na potrzeby Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kluczborku:

W zakresie lekarza pulmonologa

przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko

Świadczenia zdrowotne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności wykonywane będą w siedzibie Organizatora.

Liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych równa jest liczbie osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kluczborku i przeciętnie wynosi około 400 osób.

Czas trwania umowy: Powyższe świadczenia zdrowotne będą udzielane w ramach umów cywilnoprawnych zawartych na okres nie dłuższy niż 2 lata, od 01.01.2022 roku do 31.12.2023 roku.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty.

Formularze ofert oraz szczegółowe warunki konkursu można uzyskać w Zakładzie Karnym w Kluczborku – służba kadrowa w terminie od 18 listopada 2021 roku do 3 grudnia 2021 roku w godzinach 8.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Kluczborku.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w formie pisemnej, należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „ Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza pulmonologa”

Oferty można przesłać pocztą na adres Organizatora, złożyć osobiście w sekretariacie Zakładu Karnego w Kluczborku lub przesłać drogą elektroniczną:

Zakład Karny w Kluczborku

ul. Katowicka 4

46-200 Kluczbork

e-mail: zk_kluczbork@sw.gov.pl

do dnia 03.12.2021 roku do godz. 15.00

Oferty przesłane na adres Organizatora drogą pocztową bądź też drogą elektroniczną będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Organizatora przed terminem otwarcia ofert.

Oferty nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 06.12.2021 r. godz. 9.30, siedziba Organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie niezwłocznym od dnia otwarcia ofert i ewentualnym ich uzupełnieniu przez Oferentów.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu „konkursu ofert” zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sw.gov.pl w terminie 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku.

Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze, otrzymają informację o wyniku postępowania w formie pisemnej.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu składania ofert lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Rozmiar: 31.9 kB
Rozmiar: 37.0 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej