DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO W KAMIŃSKU

ul. Obrońców Westerplatte 1, Kamińsk

11-220 Górowo Iławeckie

NIP 743-10-27-467
REGON 000320124

tel. (89) 761-74-00
fax. (89) 761-70-77

OGŁASZA KONKURS OFERT

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności
w Zakładzie Karnym w Kamińsku, w ramach opieki medycznej na stanowisko:

Lekarz psychiatra – 1 stanowisko

1. Szacunkową liczbę osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku określa się na około 1 300 osób.

2. Podpisana umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych, będzie obowiązywała do 31.12.2022 r. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń – 01.02.2022 r.

3. Prawo udziału w konkursie ofert posiadają osoby wykonujące zawód medyczny w formie grupowej
lub indywidualnej praktyki medycznej. Szczegółowe warunki konkursu, projekt umowy
oraz formularz oferty dostępne są w załączniku, lub zainteresowani mogą zapoznać się w dziale kadr Zakładu Karnego w Kamińsku w terminie od 13.01.2022 r. do 31.01.2022 r. do godz. 10:00

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie:

Zakład Karny w Kamińsku

ul. Obrońców Westerplatte 1, Kamińsk

11- 220 Górowo Iławeckie

do dnia 31.01.2022 roku do godz. 11:00

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności
w Zakładzie Karnym w Kamińsku”

Nie otwierać do dnia 31.01.2022 r. do godz. 11:00

Nazwa i adres Wykonawcy – lub pieczęć firmy”

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.01.2022 r. w dziale kadr o godz. 12:00, o którym oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

6. Termin związania ofertą obowiązuje oferenta przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny, jak
i przesunięcia terminu składania ofert, o czym powiadomi wszystkich oferentów, którzy pobrali szczegółowe warunki konkursu bezpośrednio od udzielającego zamówienia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej