Kamińsk, dn. 22.01.2021 r.

 

DYREKTOR ZAKŁADU KARENGO W KAMIŃSKU ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

PIELĘGNIARKA/ PIELĘGNIARZ/ RATOWNIK MEDYCZNY - pracownik cywilny (0,5 etatu)

Przewidywane zatrudnienie – 2 osoby. Planowany termin przyjęcia: 2021 r.

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

Wymagania dla kandydatów: W Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

  1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne              o takie przestępstwo,
  4. daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  5. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy,
  6. posiadająca minimum wykształcenie średnie (co najmniej wykształcenie średnie w zawodzie pielęgniarki lub ratownika medycznego),

Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie do pracy,

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),

3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,

5. kserokopia dowodu osobistego,

6. oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu w pełni praw publicznych,

7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik do ogłoszenia).

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:

  1. ocena złożonych dokumentów,
  2. przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,
  3. sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych,
  4. wykonanie badań lekarskich

 

Dokumenty należy składać w terminie do 29.01.2021 r. osobiście w dziale kadr od poniedziałku do piątku (w godz. 8.00 – 14.30) lub przesłać na adres:

Zakład Karny w Kamińsku, ul. Obrońców Westerplatte 1 ,11-220 Górowo Iławeckie

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr Zakładu Karnego w Kamińsku
tel. (89) 761 74 92, (89) 761 74 91.

Inne informacje:

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do pracy w Zakładzie Karnym w Kamińsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej