S/K.115.k-1.2019.SF                                                                                                                         Jastrzębie-Zdrój,     11 stycznia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE

AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju (zwany dalej „Organizatorem”), działając na podstawie art. 26 i nast. Ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190             z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności u Organizatora, wykonywanych na potrzeby Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju:

 

W zakresie stanowiska lekarza dermatologa

- przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko

- liczba planowanych dni udzielania konsultacji – 1 lub 2 w miesiącu

- liczba pacjentów do skonsultowania od 12 do 20 miesięcznie.

 

Wartość przedmiotu zamówienia: 12.600,00 zł  w okresie od stycznia 2019 roku do 31.12.2019 roku

 

Świadczenia zdrowotne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności wykonywane będą

w siedzibie Organizatora.

Określone powyżej orientacyjne potrzeby są ilościami maksymalnymi i służą Organizatorowi do porównania ofert oraz wybrania ofert najkorzystniejszych, bowiem w przybliżeniu odpowiadają one zapotrzebowaniu na świadczenia w czasie trwania umowy. Podane wielkości nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych świadczeń.

Liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych równa jest liczbie osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju i przeciętnie wynosi ok. 800 osób.

Czas trwania umowy: Powyższe świadczenia zdrowotne będą udzielane w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej na okres od stycznia 2019 r. do 31.12.2019 r.

Szczegółowe warunki konkursu: Informacje o szczegółowych warunkach konkursu znajdują się na stronie internetowej www.sw.gov.pl (w zakładce- „Praca”). Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty. Formularze ofertowe można również otrzymać w administracji Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju w pokoju nr 40 lub 41.

Miejsce i termin składania ofert: Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach  z opisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie stanowiska lekarza dermatologa

 nie otwierać do dnia 21.01.2019 r. do godz. 12.30,

Znak postępowania S/K.115.k-1.2019.SF”

w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Norwida 23, w Sekretariacie do dnia 21.01.2019 r.  do godz. 12.00.

Oferty przesłane na adres Organizatora drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Organizatora przed terminem otwarcia ofert.

Miejsce i termin otwarcia ofert:  21.01.2019 r. godz. 12.30, siedziba Organizatora, sala konferencyjna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 dni od dnia otwarcia ofert.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Przystępującym do konkursu przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.  (t.j. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.).

  Podpisał /-/

                                                                                              Dyrektor

            Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

  ppłk Wojciech Emerling

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej