Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju, ul. C.K. Norwida 23

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na etat pracownika cywilnego na stanowisko referenta/inspektora w kierownictwie (obsługa sekretariatu/biura podawczego)

* liczba osób przewidzianych do przyjęcia do pracy: 1 osoba

* wymiar: 1 etat

* termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2022 r.

1. Pracownikiem może być osoba, która:

ukończyła 18 lat i ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

2. Wymagania dotyczące wyboru kandydatów:

min. średnie wykształcenie,

umiejętność obsługi urządzeń biurowych

doświadczenie w zakresie obsługi sekretariatu/biura podawczego lub podobnym stanowisku min. 2 lata

3. Opis stanowiska:

1) Zapewnienie bieżącej obsługi biura, płynności jego funkcjonowania oraz prawidłowego przepływu informacji

2) Przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji

3) Obsługa poczty elektronicznej

4) Prace administracyjne oraz obsługa urządzeń biurowych

4. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
- ocena złożonych dokumentów

- rozmowa kwalifikacyjna

- sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych,

- badanie lekarskie

- postępowanie w zakresie rękojmi zachowania tajemnicy, stosowania wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

5. Wymagane dokumenty:
- pisemne zgłoszenie chęci podjęcia pracy

- kwestionariusz osobowy

- dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

6. Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 19 lipca 2022 r. drogą pocztową (liczy się data wpływu do jednostki) na adres: Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta/inspektora w kierownictwie” lub złożyć osobiście (dokumentacja zakopertowana z opisem jak wyżej) w siedzibie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr telefonu

032/ 475 92 61, 475 92 62 .

                                                                                                                                                                                             Podpisał/-/

                                                                                                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                                                                                              Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

                                                                                                                                                                                          płk Wojciech Emerling

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, z siedzibą: 44-268 Jastrzębie-Zdroju, ul. Norwida 23

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

• listownie na adres: Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Norwida 23

• przez e-mail: iod_jastrzebie-zdroj@sw.gov.pl, nr tel. 32 47 59 230

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przystąpienia do prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do pracy w Służbie Więziennej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do pracy będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7) Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

9) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Rozmiar: 13.1 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej