S/K.115.k-1.2020.SF.12230                                                               Jastrzębie-Zdrój,     25   czerwca 2020 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE

AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju (zwany dalej „Organizatorem”), działając na podstawie art. 26 i nast. Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności u Organizatora, wykonywanych na potrzeby Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju:

 

 

 

W zakresie stanowiska  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

    - przewidywana liczba stanowisk: 1 stanowisko

    - liczba planowanych godzin miesięcznie: 4 (cztery) godziny miesięcznie

 

 

Wartość przedmiotu zamówienia: 2 400,00 zł za okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

 

 

Świadczenia zdrowotne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności wykonywane będą

w siedzibie Organizatora.

 

Określone powyżej orientacyjne potrzeby są ilościami maksymalnymi i służą Organizatorowi do porównania ofert oraz wybrania ofert najkorzystniejszych, bowiem w przybliżeniu odpowiadają one zapotrzebowaniu na świadczenia w czasie trwania umowy. Podane wielkości nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych świadczeń.

 

Liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych równa jest liczbie osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju i przeciętnie wynosi ok. 800 osób.

 

Czas trwania umowy: Powyższe świadczenia zdrowotne będą udzielane w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej na okres od  lipca 2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Szczegółowe warunki konkursu: Informacje o szczegółowych warunkach konkursu znajdują się na stronie internetowej www.sw.gov.pl (w zakładce- „Praca”)  Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty.

 

Miejsce i termin składania ofert: Oferty w formie pisemnej należy przesyłać drogą pocztową               w kopertach z opisem:

 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiska lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nie otwierać do dnia 06.07.2020 r. do godz. 12.30,

Znak postępowania S/K.115.k-1.2020”

 

na adres Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Norwida 23 do dnia 06.07.2020 r. do godz. 12.00.

 

Oferty będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Organizatora przed terminem otwarcia ofert.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 06.07.2020 r. godz. 12.30, siedziba Organizatora, sala konferencyjna.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Przystępującym do konkursu przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.  (t.j. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.).

 

                                                                                           Podpisał /-/

                                                                                               Dyrektor

            Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

  ppłk Wojciech Emerling

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej