S/K.115.k-2.2021.SF.13194                                                                                                                                                          Jastrzębie-Zdrój,   10  czerwca 2021 r

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE

AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju (zwany dalej „Organizatorem”), działając na podstawie art. 26 i nast. Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności u Organizatora, wykonywanych na potrzeby Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju:

 

Część A  W zakresie stanowiska lekarza pulmonologa

-przewidywana liczba stanowisk: 1 stanowisko

               -liczba planowanych godzin miesięcznie :  8 (osiem) godzin miesięcznie  

Wartość przedmiotu zamówienia:  4 800,00 zł za okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Część B  W zakresie stanowiska lekarza okulisty

    -przewidywana liczba stanowisk: 1 stanowisko

                   -liczba planowanych godzin: 8 (osiem) godzin miesięcznie

Wartość przedmiotu zamówienia:  4 800,00 zł za okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

Udzielający Zamówienie udostępnia na terenie Ambulatorium z Izbą Chorych aparaturę tj. wziernik oczny (oftalmoskop), linijki plus lusterko do skiaskopii, oprawy okularowe plus szkła, przyrząd do badania ciśnienia oka (Tonometr), paski diagnostyczne do barwienia rogówki oraz lampę szczelinową.

 

Część C  W zakresie stanowiska lekarza chirurga-ortopedy

    -przewidywana liczba stanowisk: 1 stanowisko

                   -liczba planowanych godzin: 12  (dwanaście) godzin miesięcznie

Wartość przedmiotu zamówienia: 7 200,00 zł za okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Część D  W zakresie stanowiska lekarza dermatologa

     - przewidywana liczba stanowisk: 1 stanowisko

                      - liczba planowanych dni udzielania konsultacji – 1 lub 2 w miesiącu

                      - liczba pacjentów do skonsultowania od 12 do 20 miesięcznie

          - wynagrodzenie w ustalonej zryczałtowanej kwocie miesięcznie.

Wartość przedmiotu zamówienia: 6 300,00 zł za okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Część E  W zakresie stanowiska  lekarza medycyny rodzinnej

    - przewidywana liczba stanowisk: 1 stanowisko

    - liczba planowanych godzin miesięcznie: 20 (dwadzieścia) godzin miesięcznie

Wartość przedmiotu zamówienia: 12 000,00 zł za okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Część F  W zakresie stanowiska  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

    - przewidywana liczba stanowisk: 1 stanowisko

    - liczba planowanych godzin: 5 (pięć) godzin miesięcznie

Wartość przedmiotu zamówienia: 3 000,00 zł za okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Część G  W zakresie stanowiska  lekarza psychiatry

    - przewidywana liczba stanowisk: 1 stanowisko

    - liczba planowanych dni udzielania konsultacji – 1 raz w miesiącu

    - liczba pacjentów do skonsultowania- do 10 miesięcznie

Wartość przedmiotu zamówienia: 6 600,00 zł za okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Świadczenia zdrowotne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności wykonywane będą

w siedzibie Organizatora.

Określone powyżej orientacyjne potrzeby są ilościami maksymalnymi i służą Organizatorowi do porównania ofert oraz wybrania ofert najkorzystniejszych, bowiem w przybliżeniu odpowiadają one zapotrzebowaniu na świadczenia w czasie trwania umowy. Podane wielkości nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych świadczeń.

Liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych równa jest liczbie osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju i przeciętnie wynosi ok. 800 osób.

Czas trwania umowy: Powyższe świadczenia zdrowotne będą udzielane w ramach umów cywilnoprawnych zawartych na okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

Szczegółowe warunki konkursu: Informacje o szczegółowych warunkach konkursu znajdują się na stronie internetowej www.sw.gov.pl (w zakładce- „Praca”)  Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty. Formularze ofertowe można również otrzymać w administracji Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju w pokoju nr 40 lub 41.

Miejsce i termin składania ofert: Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie części

(wpisać część i stanowisko)… nie otwierać do dnia 23.06.2021 r. do godz. 12.30,

Znak postępowania S/K.115.k-2.2021”

w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Norwida 23, w Sekretariacie do dnia 23.06.2021 r. do godz. 12.00.

Oferty przesłane na adres Organizatora drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Organizatora przed terminem otwarcia ofert.

Miejsce i termin otwarcia ofert:  23.06.2021 r. godz. 12.30, siedziba Organizatora, sala konferencyjna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 dni od dnia otwarcia ofert.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Przystępującym do konkursu przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie  z zasadami określonymi w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.  (t.j. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.).

 

                                                                                                                              Podpisał /-/

                                                                                                                              Dyrektor

                                             Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

                               ppłk Wojciech Emerling

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej