Nr sprawy: S/K..2233.1.2021.MS                                                                     Jasło, 15.01.2021 r.

 

Zakład Karny w Jaśle,  38-200 Jasło, Warzyce 467,  tel. 13 44 35-860, fax 13 44 35 861, zwany dalej Udzielającym zamówienia, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jaśle

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

 

I. Udzielający zamówienia: Zakład Karny w Jaśle, 38 – 200 Jasło, Warzyce 467

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):

usługi neurologiczne – 85121200-5

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jaśle przez podmiot wykonujący  działalność leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznej, zwany dalej Oferentem.

2. Oferent zobowiązany będzie do:

 1. rozpoznawania chorób, badania stanu zdrowia, leczenia oraz udzielania porad lekarskich w zakresie opieki neurologicznej;
 2. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.

3. Świadczenia medyczne wykonywane będą w Ambulatorium z Izbą Chorych  Zakładu Karnego   w Jaśle. 

Oferent zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń wynikających z niniejszego zamówienia z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.

4. Zamówienie może zostać udzielone podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii.

5. Oferent podejmujący się świadczenia usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia oraz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w okresie wykonywania umowy zgodnie z przepisami prawa w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Zakres świadczeń zdrowotnych ograniczony jest infrastrukturą i wyposażeniem Udzielającego zamówienia. Udzielający zamówienia zapewni na czas wykonywania świadczeń gabinet lekarski oraz dokumentację medyczną osadzonych i leki.

7. Udostępniona Oferentowi dokumentacja medyczna stanowi wyłączną własność Udzielającego zamówienie.

8. Warunki szczegółowe:

 1. zamówienie składa się z dwóch części stanowiącej załącznik nr 1 (formularz ofertowy) do niniejszej dokumentacji, załącznik nr 2 (projekt Umowa – Kontrakt).
 2. Oferent obejmie opieką aktualną populację osadzonych, którzy będą przyjmowani w budynku Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Jaśle.
 3. Oferent może wykonywać świadczenia w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:30 co najmniej raz w miesiącu lub w razie zaistniałych potrzeb (wezwanie telefoniczne);

 

III. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA

Umowa w sprawie udzielania świadczeń zawarta będzie na czas określony, od dnia 01.02.2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

 1. Oferent składa ofertę na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienie.
 2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.
 4. Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.
 5. Oferta składana jest  wyłącznie w formie pisemnej.
 6. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim.
 7. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, muszą być podpisane przez Oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
 8. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie – pełnomocnictwie.
 9. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 10. Wszystkie dokumenty oferty należy spiąć w sposób trwały.
 11. Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub pełnomocnika Oferenta.
 12. Udzielający zamówienia może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów w przypadku gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Udzielającego zamówienia  za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości.
 13. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Udzielający zamówienia dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, np. nazwa (firma), siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.
 14. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi  o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert.
 15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem ,,Zmiana oferty” lub ,,Wycofanie oferty”.

 

 

V. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

 1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty niżej wymienione dokumenty.
 2. Oferent podejmujący się świadczenia jest zobowiązany załączyć do oferty:
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (specjalizacja);
 • dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu;
 • dokumenty potwierdzającym dokonanie wpisu do  właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 •  kserokopię wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich;
 •  umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenie o zobowiązaniu się do przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia na czas trwania umowy (przed przystąpieniem do jej wykonywania) zgodnie z przepisami prawa w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania i otwarcia ofert.
 2. Opakowanie należy opisać nazwą przedmiotu zamówienia: ,,Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz medycyny specjalista neurolog” i klauzulą: ,,nie otwierać przed dniem 29.01.2021 r. godziną 12:00” oraz nazwą/firmą Oferenta wraz z jego adresem.
 3. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Zakładzie Karnym w Jaśle, w terminie do dnia 29.01.2021 r. do godziny 12:00 (liczy się data i godzina wpływu).
 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu zakończenia składania ofert o godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie, tj. w świetlicy Zakładu Karnego w Jaśle, 38-200 Jasło, Warzyce 467.
 5. Niezwłocznie po otwarciu oferty rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle.

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert. 

 

VIII. PRZEBIEG PRACY KOMISJI  

 

 1. Jeżeli w toku niniejszego postępowania, nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Udzielający zamówienia  wezwie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym w wezwaniu. Oferent, składając ofertę dodatkową, nie może zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonej ofercie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone  w siedzibie Zakładu Karnego w Jaśle, Warzyce 467 38 – 200 Jasło. Wynik konkursu zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia i na stronie internetowej www.sw.gov.pl. (w zakładce ,,oferty pracy”).

     

 

IX. KRYTERIA, KTÓRYMI UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ  PRZY WYBORZE OFERTY:

 

Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej.

Wykonawca zaproponuje w formularzu ofertowym kwotę, która będzie stanowić należność za każdy miesiąc udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert. 

W związku z powyższym, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium, przypisując jemu odpowiednią wagę procentową:

Cena zamówienia brutto – ranga 100%.

 

X. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Oferentom, którzy ubiegać się będą o zamówienie przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1027, z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2016 r.  poz. 1638 z późn. zm.).

              

XI. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

     

 1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu niniejszego postępowania zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.sw.gov.pl.
  (w zakładce ,,oferty pracy”) niezwłocznie po zatwierdzeniu rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle.
 2. Ponadto, Udzielający zamówienia powiadomi pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej lub faksu) o wyniku postępowania Oferenta, którego oferta została wybrana. W zawiadomieniu przekazanym Oferentowi, Udzielający zamówienia określi miejsce i termin zawarcia umowy.
 3. Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami ze strony Udzielającego zamówienia uprawniona jest mjr Monika Ziomek-Skiba samodzielne stanowisko ds. kadr  Zakładu Karnego w Jaśle (nr tel. 13 44 35 864) oraz mł.chor. Edyta Kędzior-Gajda–  pielęgniarka Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Jaśle ( nr tel. 13 44 35 895)

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 -  Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych.

Załącznik nr 2  - Projekt Umowa – Kontrakt

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej