Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko:  REFERENT  DS. SEKRETARIATU

Ilość przewidywanych osób do przyjęcia: 1 osoba – 1 etat
 
Stanowisko: REFERENT DS. SEKRETARIATU – UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI

Przewidywane zatrudnienie: Maj 2021 r.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr

Zakładu Karnego w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława
tel: (089) 644 53 06 lub (089) 644 53 07

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 848 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej
i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 r. Nr 27, poz. 134 z późn. zm.).

Charakter pracy:    Praca w systemie jednozmianowym, o charakterze biurowym.

Kandydatem może być osoba:
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne
o takie przestępstwo,
- posiada wykształcenie co najmniej średnie
- daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 742).
- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Mile widziane:
- doświadczenie w obsłudze sekretariatu
- znajomość programu związanego z elektronicznym obiegiem dokumentów
- znajomość programu EPO – elektroniczne potwierdzenie odbioru

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:
•    ocena złożonych dokumentów,
•    przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
•    sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych
•    wykonanie badań lekarskich

Wymagane dokumenty:
- Podanie o przyjęcie ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
- CV wraz ze skanem zdjęcia
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie (znajduje się w załączniku do ogłoszenia)
- kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje specjalistyczne
- kopia świadectw pracy
- klauzula RODO  (znajduje się w załączniku do ogłoszenia)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o przesłanie dokumentów  od dnia 7 kwietnia 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2021 r. listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (liczy się data wpływu do Zakładu Karnego w Iławie).


Zgłoszenia nie spełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej