DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

W OLSZTYNIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1064) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

OGŁASZA

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU
Z POSTĘPOWANIEM KWALIFIKACYJNYM Nr 10/2021 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ NA TERENIE PODLEGŁYM DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE

I. LICZBA STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I DZIAŁACH SŁUŻBY, NA KTÓRE JEST PROWADZONY NABÓR DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ:

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

-Zakład Karny w Barczewie – 20 etatów (w tym rezerwa kadrowa);

-Zakład Karny w Kamińsku – 30 etatów (w tym rezerwa kadrowa);

-Zakład Karny w Iławie – 10 etatów w tym: 2 – OZ Działdowo (rezerwa kadrowa);

-Areszt Śledczy w Olsztynie – 5 etatów (rezerwa kadrowa);

-Zakład Karny w Dublinach – 10 etatów w tym: 5 - OZ Giżycko (rezerwa kadrowa).

Wynagrodzenie brutto 3 703 zł. (3073 zł. netto).

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby. Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności: wykształcenie co najmniej średnie, preferowane posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego, umiejętność podporządkowania się hierarchicznej strukturze, dyspozycyjność.

Z uwagi na rodzaj pracy i warunki jej wykonywania poszukujemy:

kandydatów do Aresztu Śledczego w Olsztynie, Zakładu Karnego w Barczewie, Zakładu Karnego w Kamińsku, Zakładu Karnego w Iławie i Zakładu Karnego w Dublinach, tj. jednostek przeznaczonych do odbywania w nich kary pozbawienia wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Do obowiązków strażnika działu ochrony należy m.in. kontrola pobieżna i kontrola osobista osadzonych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy kontrola osobista polega na oględzinach ciała, sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/RZ – MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

-Zakład Karny w Dublinach – 2 etaty (w tym: 1 OZ Giżycko - rezerwa kadrowa);

-Zakład Karny w Barczewie – 1 etat (rezerwa kadrowa).

Wynagrodzenie brutto 3 956 zł. (3283 zł. netto).

Wykształcenie co najmniej średnie/wyższe kierunkowe, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego „ ratownik medyczny”.

MŁODSZY REFERENT DS. INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI

-Zakład Karny w Dublinach (OZ Giżycko) – 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie średnie/ branżowe bądź wyższe, preferowane: wykształcenie techniczne o kierunku informatycznym oraz uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych., prawo jazdy kat. B.

SZEF KUCHNI

-Areszt Śledczy w Olsztynie - 1 etat (rezerwa kadrowa).

Wynagrodzenie brutto 4133 zł./ 3430 zł. netto.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wymagane wykształcenie średnie gastronomiczne lub kurs kucharza, mile widziane ważne badania sanitarno-epidemiologiczne oraz doświadczenie w pracy zawodowej.

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

-Zakład Karny w Kamińsku – 2 etaty (rezerwa kadrowa).

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie min. średnie/ branżowe/techniczne, preferowane kwalifikacje: budowlane, w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych, prawo jazdy kat. C, D.

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO

-Zakład Karny w Kamińsku – 1 etat (rezerwa kadrowa).

Wynagrodzenie brutto 4 420 zł./ 3669 zł. netto.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku „psychologia”, mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej.

OFERUJEMY:

- stałą pracę,

- pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

- wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

- wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej,

- wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie,

- nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe,

- dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

- dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

II. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

III. WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie ze wskazaniem stanowiska, na które aplikujemy; oraz podanie swojego adresu e-mail do kontaktu.

2) wypełnioną PISMEM DRUKOWANYM ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik do ogłoszenia);

UWAGA – obowiązuje WYDRUK DWUSTRONNY, proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie., jak również nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata – to oświadczenie wypełniane jest w dniu przyjęcia do służby.

3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej, również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

5) zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej dla miejsca zamieszkania o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;

6) kserokopie uzupełnionej o stosowne wpisy książeczki wojskowej;

7) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia);

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów w Służbie Więziennej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).

Wymagane dokumenty należy przesyłać do dnia 10 grudnia 2021 r.:

za pośrednictwem poczty do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie (liczy się data wpływu), na adres:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Aleja Józefa Piłsudskiego 3,

10-575 Olsztyn

z dopiskiem: „Nabór Nr 10/2021”

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia 10.12.2021r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Dodatkowe pytania dotyczące naboru można kierować: na adres e-mail: nabor_oisw_olsztyn@sw.gov.pl  lub pod nr telefonu: 89 524 87 50 (od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00 ).

Informacje w sprawie terminów oraz przebiegu postępowania kwalifikacyjnego będą kandydatom przesyłane na adres e-mail podany w podaniu o przyjęcie do służby w SW.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla uczestników postępowania kwalifikacyjnego

W trybie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się, że:

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie ul. J. Piłsudskiego 3.

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz OISW w Olsztynie,
e-mail: iod_oisw_olsztyn@sw.gov.pl, tel. 89 524 87 24.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej