Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko

NAUCZYCIELA FIZYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Przewidywane zatrudnienie: 1 luty 2020 r.

Wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr Zakładu Karnego w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława 089 644 53 06 lub 089 644 53 78

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.  Dz. U. 2019.2215) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017.1575 z późn. zm.).

 

Charakter pracy: Nauczyciel fizyki w liceum ogólnokształcącym w CKU nr 1 przy Zakładzie Karnym w Iławie

 • przewidywana liczba osób do zatrudnienia: 1 osoba  2/18 etatu
 • praca w szkole godzinach 810 – 1430 od poniedziałku do piątku,
 • praca ze słuchaczami niedostosowanymi społecznie w warunkach zakładu karnego.

Wymagania:

 1. Wykształcenie określone w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017.1575 z późn. zm.).
 2. Posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

 1. Posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 
 2. Przestrzega podstawowych zasad moralnych; 
 3. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu;
 4. Posiada obywatelstwo polskie;
 5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 6. Wobec której nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 7. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:

 1. Ocena złożonych dokumentów;
 2. Rozmowa kwalifikacyjna;
 3. Badania lekarskie.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko nauczyciela geografii w liceum ogólnokształcącym, skierowane do dyrektora Zakładu Karnego w Iławie;
 2. Życiorys – CV;
 3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy (zamieszczony w załączniku do ogłoszenia);
 7. Klauzula Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (zamieszczone w załączniku do ogłoszenia);
 8. Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 02.12.2019 r. do 20.12.2019 r.

 • osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Iławie;
 • listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14 – 200 Iława (liczy się data wpływu dokumentów do Zakładu Karnego w Iławie).

Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej